(bv: 131999203, 040401011, 199299040, 199299007, 972802103, 979002011, 100501005, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990916038) met declaratienummer (14E182)

Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Een spier- en zenuwaandoening


Prijs van: Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Een spier- en zenuwaandoeningKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 6 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 2 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 919,44 Honorarium Specialisten: EUR 508,10 (declaratiecode: 14E182)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.6,2490%
190011Eerste polikliniekbezoek.140%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.210%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,850%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39839Spirografische longfunctiebepaling.1,1318%
39766Visually evoked potentials (VEP), exclusief objectieve visusbepaling.110%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.210%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.110%
39680Perifeer infuus inbrengen.210%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
83290MRI thoracale wervelkolom.110%
120034Skeletdensitometrie heupen.110%
81290MRI hersenen110%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.110%
120035Skeletdensitometrie lumbale wervelkolom.110%
82490MRI achterste schedelgroeve.110%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.110%
83002Radiologisch onderzoek gehele wervelkolom inclusief sacrum en os coccigis en overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.110%
89070Echografie onderste extremiteit.110%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.110%
120033Skeletdensitometrie gehele lichaam. Hieronder valt niet het onderzoek met DEXA-apparatuur.110%
80080Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal onderzochte anatomische gebieden en ongeacht het aantal zittingen.2,628%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.2,3581%
70419Kreatinine1,1868%
70715Trombocyten tellen1,5658%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,9158%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).3,358%
70718Differentiele telling (machinaal)1,3958%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,2540%
70442Natrium1,3338%
70116Ureum1,3338%
70443Kalium1,3338%
74895Kreatine-fosfokinase2,3330%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.3,4129%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,429%
70421Fosfaat1,429%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,8128%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,0928%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,0928%
70703Bezinkingssnelheid1,520%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch4,520%
70468Melkzuur220%
74896Alkalische fosfatase1,6219%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)2,719%
70119Chloride1,1318%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,1318%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,1318%
74065HbAlc2,2718%
70303Sediment2,5712%
70425Cholesterol, totaal210%
74251Cholesterol, HDL210%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed110%
70446Aminozurenchromatogram110%
72571Trijoodthyronine (vrij T3)110%
70806Chromatografische analyse (kwalitatief, 2-dimensionaal)110%
70125Ketosteroiden, 17-, gefractioneerd110%
70714Eosinofielen tellen110%
70450Koolhydraat DeficÔent Transferrine (CDT).110%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym110%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel310%
72102Aminozurenchromatogram via kolomchromatografie210%
70130Urinezuur110%
72420IgG subklassen110%
70456Pyrodruivenzuur110%
72646Parathormoon (PTH)110%
72108Pregnaandiol + pregnaantriol in cyclusurine110%
70175Ketogene-steroiden, 17110%
72554Thyrotrofine (TSH) binding inhibitor110%
70717Differentiele telling (hand)110%
70460Triglyceriden210%
78252Acetylglucoseaminidase, N110%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed110%
70197Metanefrinen, normetanefrinen110%
72570Thyroxine (vrij T4)110%
70469Magnesium1,318%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,8411%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,8611%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief110%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193003Kinderfysiotherapie110%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
191508Immunoglobuline i.v., per toedieningeenheid van 100 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.110%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,540%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.3,2169%
;