(bv: 029799078, 109999058, 990061025, 029199040, 020108226, 131999216, 079499008, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990816027) met declaratienummer (14E145)

Consult op de polikliniek bij Een aandoening aan het bloed


Prijs van: Consult op de polikliniek bij Een aandoening aan het bloedKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 693 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 199,85 Honorarium Specialisten: EUR 196,11 (declaratiecode: 14E145)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,2957%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0632%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0422%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.2,2156%
70715Trombocyten tellen1,9855%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).2,5555%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,7351%
70718Differentiele telling (machinaal)1,6134%
70716Reticulocyten tellen1,3921%
70717Differentiele telling (hand)1,8517%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,1415%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,1713%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,1613%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,1312%
70419Kreatinine1,3311%
70703Bezinkingssnelheid1,2810%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,5910%
72649Ferritine1,1510%
70707Protrombinetijd1,38%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,158%
70116Ureum1,147%
70437IJzer1,137%
74896Alkalische fosfatase1,167%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,227%
70442Natrium1,136%
70443Kalium1,136%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,465%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,275%
72570Thyroxine (vrij T4)1,135%
72573Thyrotrofine (TSH)1,135%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch2,584%
72582Foliumzuur1,054%
70449Transferrine1,074%
74802Albumine1,164%
70714Eosinofielen tellen1,514%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,284%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,963%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,263%
70704Bloedingstijd2,93%
70421Fosfaat1,273%
74801Eiwit1,223%
70130Urinezuur1,23%
70476Immunoglobuline, elk1,563%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,172%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,092%
77291Haptoglobine1,062%
70736Bloedstollingsfactor X1,712%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).1,122%
70445IJzerbindingscapaciteit1,032%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay44%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,673%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79993CLB-referentietarief.1,13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,088%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,034%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,7644%
;