(bv: 990003009, 040401012, 990616010, 979002194, 029399023, 199299103, 029099056, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990616044) met declaratienummer (14E092)

Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Ontsteking van de onderste luchtwegen


Prijs van: Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Ontsteking van de onderste luchtwegenKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 1192 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 458,05 Honorarium Specialisten: EUR 338,00 (declaratiecode: 14E092)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,1665%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,2144%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1741%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.128%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39932Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie.1,369%
39839Spirografische longfunctiebepaling.1,518%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.1,326%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.1,84%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39939Aerosolbehandeling.1,23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,353%
87070Echografie van de buikorganen.1,095%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,092%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.2,0446%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,6539%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,3439%
70715Trombocyten tellen1,2837%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,2934%
70718Differentiele telling (machinaal)1,2427%
70717Differentiele telling (hand)1,414%
70703Bezinkingssnelheid1,1514%
70419Kreatinine1,2911%
70476Immunoglobuline, elk2,111%
70443Kalium1,4510%
70442Natrium1,4410%
70116Ureum1,2710%
72603Allergenen, screening op inhalatie-allergie1,139%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,438%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,987%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,117%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,127%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch2,696%
72602Allergenen, (Specifiek IgE Antistof tegen, RAST)5,836%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,125%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,095%
70714Eosinofielen tellen1,134%
70716Reticulocyten tellen1,294%
74896Alkalische fosfatase1,14%
70437IJzer1,064%
70303Sediment1,154%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed3,283%
79015Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-B)3,423%
72420IgG subklassen4,043%
72649Ferritine1,013%
72573Thyrotrofine (TSH)1,12%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,32%
72570Thyroxine (vrij T4)1,112%
70815Natrium en chloride in zweet (kwantitatief)12%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel3,572%
74802Albumine1,682%
79016Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-C)2,222%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,5510%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,297%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,645%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.2,395%
71120Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. CBR of HAR per bepaling5,65%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig2,024%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,694%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief1,984%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)1,43%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2,133%
70601Agglutinatiereactie volgens Widal, voor elk micro-organisme1,042%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF1,142%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,362%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,2636%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,3322%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.1,373%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,736%
;