(bv: 029199254, 029399022, 990004063, 972804011, 029199121, 990089004, 028999025, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990616006) met declaratienummer (14E059)

Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van het ademhalingsstelsel


Prijs van: Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van het ademhalingsstelselKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 2 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 835 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 1 673,11 Honorarium Specialisten: EUR 403,79 (declaratiecode: 14E059)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,740%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1538%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1130%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,853%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.2,4176%
190205Verpleegdag klasse 3B.2,6223%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,274%
39839Spirografische longfunctiebepaling.2,053%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.1,673%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39939Aerosolbehandeling.2,224%
39680Perifeer infuus inbrengen.1,262%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,3338%
87070Echografie van de buikorganen.1,043%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,122%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,132%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.2,5347%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,9939%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,3838%
70715Trombocyten tellen1,3537%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,3434%
70718Differentiele telling (machinaal)1,1923%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed2,4822%
70442Natrium2,0919%
70443Kalium2,1118%
70717Differentiele telling (hand)1,2715%
70419Kreatinine1,5715%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.2,1914%
70116Ureum1,4913%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,511%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,227%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.2,127%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,376%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,376%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,325%
74896Alkalische fosfatase1,35%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,375%
70476Immunoglobuline, elk1,95%
70119Chloride2,144%
72603Allergenen, screening op inhalatie-allergie1,274%
70421Fosfaat1,984%
72602Allergenen, (Specifiek IgE Antistof tegen, RAST)7,234%
70469Magnesium1,964%
70703Bezinkingssnelheid1,164%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2,074%
74802Albumine1,524%
70714Eosinofielen tellen1,324%
70468Melkzuur2,264%
70716Reticulocyten tellen1,354%
70303Sediment1,243%
74801Eiwit1,423%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch2,162%
70707Protrombinetijd2,122%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.1,7313%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)1,268%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief2,17%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,666%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig2,255%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,94%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,474%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,233%
71012Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media1,183%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,673%
71111Virusdetectie in kweek met specifieke antisera4,063%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,362%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch2,222%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch11,572%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,1842%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,1420%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0376%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,914%
;