(bv: 029099011, 991900015, 020108179, 972804022, 049899012, 199299090, 099599004, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990416061) met declaratienummer (14E022)

Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van de lever of galblaas


Prijs van: Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van de lever of galblaasKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 610 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 532,36 Honorarium Specialisten: EUR 359,02 (declaratiecode: 14E022)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,3979%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1130%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1923%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,0910%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,252%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87070Echografie van de buikorganen.1,3557%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,133%
89070Echografie onderste extremiteit.1,473%
87090MRI abdomen.1,083%
39494Echografie van het hart.1,462%
80080Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal onderzochte anatomische gebieden en ongeacht het aantal zittingen.2,132%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
74891ALAT, SGPT, Transaminase2,0462%
70489ASAT, SGOT, transaminase2,0561%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).3,8960%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,9860%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk3,2459%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.3,0459%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,9557%
70715Trombocyten tellen1,9556%
74896Alkalische fosfatase1,9149%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,7146%
74802Albumine1,7639%
70718Differentiele telling (machinaal)1,6937%
70707Protrombinetijd1,8829%
70419Kreatinine2,0228%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,526%
70116Ureum1,6525%
70703Bezinkingssnelheid1,8324%
70442Natrium2,0818%
70443Kalium2,0118%
74801Eiwit1,8718%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,4817%
70716Reticulocyten tellen1,6517%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,9414%
70717Differentiele telling (hand)1,4914%
70421Fosfaat1,9413%
72631Alfa-foetoproteine (AFP)1,3313%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,6312%
70437IJzer1,4512%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch3,9412%
70307Amylase1,6211%
70737Tromboplastinetijd, partieel1,7410%
72649Ferritine1,4110%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.4,519%
70487Fibrinogeen1,789%
70460Triglyceriden1,199%
72573Thyrotrofine (TSH)1,299%
70475Vetzuren, vrij (FFA, NEFA)1,579%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,688%
70476Immunoglobuline, elk2,397%
72570Thyroxine (vrij T4)1,267%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed2,867%
70449Transferrine1,457%
70732Bloedstollingsfactor V1,647%
70425Cholesterol, totaal1,297%
74251Cholesterol, HDL1,497%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,466%
70714Eosinofielen tellen1,66%
70469Magnesium1,856%
70119Chloride1,576%
70738Trombinetijd1,686%
70431Vitamine A1,376%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,635%
74805Antitrypsine, alfa-I1,115%
70438Vitamine E1,465%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).1,25%
74895Kreatine-fosfokinase1,245%
70483Ammoniak1,484%
74901Ceruloplasmine1,244%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)1,494%
70445IJzerbindingscapaciteit1,634%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,394%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)1,884%
77291Haptoglobine1,14%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)1,514%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)1,844%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,293%
72646Parathormoon (PTH)1,363%
79001Allergie-onderzoeken, bijzonder (CLB-B/CLB-C)1,193%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,163%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed2,23%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling1,083%
74151Lipase1,172%
70303Sediment1,092%
70704Bloedingstijd1,662%
70130Urinezuur1,832%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay4,2823%
71105HBs antigeen1,3318%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,4916%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief1,637%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.1,666%
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).2,773%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.1,133%
70914Protozoaire cysten (concentratie)1,273%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,363%
70913Wormeieren (concentratie)1,312%
70643Immunodiffusie reactie1,252%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79993CLB-referentietarief.1,23%
74721Koper1,83%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,1812%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,299%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.2,6661%
;