(bv: 990216027, 089999077, 149399019, 192001063, 020112047, 028899024, 149599023, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990416053) met declaratienummer (14E016)

6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Diarree


Prijs van: 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij DiarreeKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 8 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 496 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 5 141,11 Honorarium Specialisten: EUR 479,12 (declaratiecode: 14E016)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,3248%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1837%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,5136%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.8,0990%
190205Verpleegdag klasse 3B.8,919%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87070Echografie van de buikorganen.1,3310%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,158%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,156%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.4,7382%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).2,258%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,8157%
70715Trombocyten tellen1,7555%
70442Natrium2,7754%
70443Kalium2,7554%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,7852%
70419Kreatinine1,8947%
70116Ureum1,7844%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed3,3340%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.2,5237%
70718Differentiele telling (machinaal)1,5836%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,236%
70717Differentiele telling (hand)1,5229%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed2,6628%
70119Chloride1,7820%
70303Sediment1,3617%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,4916%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,4816%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,8513%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,4712%
74896Alkalische fosfatase1,4111%
74802Albumine1,7710%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,4710%
70421Fosfaat1,979%
70716Reticulocyten tellen1,469%
74801Eiwit1,398%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,438%
70703Bezinkingssnelheid1,337%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,877%
70468Melkzuur2,16%
70476Immunoglobuline, elk2,066%
70714Eosinofielen tellen1,795%
70469Magnesium1,784%
72573Thyrotrofine (TSH)1,114%
72570Thyroxine (vrij T4)1,114%
70424Alkali reserve1,914%
72602Allergenen, (Specifiek IgE Antistof tegen, RAST)2,313%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch2,853%
72649Ferritine1,073%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk2,693%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,213%
70307Amylase1,572%
70437IJzer1,092%
70496Osmolariteit1,962%
70108Diaceetzuur1,332%
74895Kreatine-fosfokinase1,52%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.2,6558%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,518%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,2917%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief1,7416%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,5113%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,7813%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)1,489%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,288%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig1,938%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.2,498%
71012Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media1,268%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd2,367%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch116%
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).2,925%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch2,215%
70913Wormeieren (concentratie)1,424%
71013Virologisch onderzoek door middel van celkweek > 3 media1,444%
70001Hybridisatie, geautomatiseerd5,454%
70914Protozoaire cysten (concentratie)1,394%
71111Virusdetectie in kweek met specifieke antisera2,533%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,153%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.2,123%
71143Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch.1,152%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.1,782%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,672%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.1,814%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed2,863%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,3345%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,2629%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.2,133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,2975%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,3710%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).3,742%
;