(bv: 020109026, 020108238, 120401004, 099899088, 119899029, 029199006, 131999266, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990416050) met declaratienummer (14E013)

Consult op de polikliniek bij Diarree


Prijs van: Consult op de polikliniek bij DiarreeKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 8644 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 217,11 Honorarium Specialisten: EUR 162,05 (declaratiecode: 14E013)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0248%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0438%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,129%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.1,9332%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,2818%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,0618%
70715Trombocyten tellen1,0417%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,0313%
70718Differentiele telling (machinaal)1,0511%
70419Kreatinine1,0510%
70442Natrium1,0410%
70443Kalium1,0410%
70116Ureum1,039%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,159%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,217%
70717Differentiele telling (hand)1,146%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,036%
70703Bezinkingssnelheid1,046%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,036%
70476Immunoglobuline, elk1,526%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed1,495%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch1,64%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,044%
70303Sediment1,14%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,384%
72602Allergenen, (Specifiek IgE Antistof tegen, RAST)3,144%
74802Albumine1,033%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,053%
74896Alkalische fosfatase1,043%
79001Allergie-onderzoeken, bijzonder (CLB-B/CLB-C)1,223%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,043%
72603Allergenen, screening op inhalatie-allergie1,233%
70437IJzer1,033%
72649Ferritine1,033%
72573Thyrotrofine (TSH)1,023%
72570Thyroxine (vrij T4)1,023%
74801Eiwit1,082%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,082%
70716Reticulocyten tellen1,072%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).2,868%
70913Wormeieren (concentratie)1,476%
70914Protozoaire cysten (concentratie)1,556%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,785%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,445%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,334%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.2,054%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig1,473%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,823%
71143Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch.1,293%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd3,342%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,322%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,0644%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,0414%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.1,013%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,3921%
;