(bv: 990089009, 219699025, 020108190, 979001257, 990116008, 099899012, 182199049, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990416038) met declaratienummer (14E002)

Meer dan 5 verpleegligdagen bij Obstipatie


Prijs van: Meer dan 5 verpleegligdagen bij ObstipatieKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 10 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 189 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 9 997,67 Honorarium Specialisten: EUR 462,00 (declaratiecode: 14E002)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,5269%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,4636%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,3135%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.2,6913%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.10,0883%
190205Verpleegdag klasse 3B.9,4617%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,853%
87070Echografie van de buikorganen.1,3523%
87111Radiologisch onderzoek slokdarm.1,13%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,083%
87211Radiologisch onderzoek maag en duodenum inclusief doorlichten van de slokdarm en inclusief dunne darm passage.1,083%
87511Radiologisch onderzoek dikke darm.1,322%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.3,7154%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).2,0533%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,5732%
70715Trombocyten tellen1,4931%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,8828%
70443Kalium1,7823%
70419Kreatinine1,6423%
70442Natrium1,7623%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,5622%
70718Differentiele telling (machinaal)1,521%
70116Ureum1,5719%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,2919%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,2918%
70703Bezinkingssnelheid1,4217%
72573Thyrotrofine (TSH)1,3317%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,4116%
72570Thyroxine (vrij T4)1,3316%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,714%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,3713%
70303Sediment1,6712%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,212%
70476Immunoglobuline, elk1,6112%
70421Fosfaat1,3611%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch2,0511%
74896Alkalische fosfatase1,2811%
74802Albumine1,2610%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,69%
70119Chloride1,449%
70717Differentiele telling (hand)1,318%
70307Amylase1,358%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,548%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed1,978%
79001Allergie-onderzoeken, bijzonder (CLB-B/CLB-C)1,447%
70469Magnesium1,336%
74801Eiwit1,286%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,776%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,75%
72603Allergenen, screening op inhalatie-allergie1,495%
70437IJzer1,195%
72602Allergenen, (Specifiek IgE Antistof tegen, RAST)4,655%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)1,814%
72649Ferritine1,174%
70716Reticulocyten tellen1,334%
70714Eosinofielen tellen1,234%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)1,283%
70449Transferrine1,062%
70202Bilirubine, kwalitatief1,52%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,142%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).3,1314%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,5514%
70914Protozoaire cysten (concentratie)1,8210%
70913Wormeieren (concentratie)1,819%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,278%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,397%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,557%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig1,267%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.2,175%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,185%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,475%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd2,034%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,823%
71143Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch.1,443%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief1,732%
70001Hybridisatie, geautomatiseerd3,832%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch19,282%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,582%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.613%
194162Intake face-to-face contact - medisch psycholoog1,248%
194161Nieuwe inschrijving (verwijzing, registratie, informatie, dossier) - medisch psycholoog.1,26%
194163Behandelingscontact - medisch psycholoog.3,966%
193003Kinderfysiotherapie7,455%
194171Consultaties - overleg (inter)collegiaal - medisch psycholoog2,124%
194172Consultaties - multidisciplinair overleg - medisch psycholoog2,113%
194156Rapportage (brief, correspondentie, rapport)†- medisch psycholoog1,253%
194155Gegevensbeheer (dossier, info, interpretaties, decursus)† - medisch psycholoog1,373%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,5526%
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,6821%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,4270%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.2,4148%
190034Afwezigheidsdag2,444%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).5,42%
;