(bv: 990004039, 069499040, 131999036, 089999046, 192001007, 149399049, 990616027, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990416033) met declaratienummer (14D998)

Maximaal 5 verpleegligdagen bij Coeliakie of ontsteking aan de darmen


Prijs van: Maximaal 5 verpleegligdagen bij Coeliakie of ontsteking aan de darmenKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 2 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 214 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 3 088,98 Honorarium Specialisten: EUR 833,74 (declaratiecode: 14D998)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,1165%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,353%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,5720%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.2,0519%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.2,3592%
190204Verpleegdag.2,087%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34620Diagnostische endoscopie van oesofagus, maag en/of duodenum met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten of antroduodenale manometrie.1,3580%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.1,3377%
34690Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoÔd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.13%
39942Huidreactie volgens Mantoux.1,22%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.1,0615%
39680Perifeer infuus inbrengen.2,254%
39956Infuusbeleid bij pasgeborenen, gedurende maximaal de eerste 10 dagen post partum.2,553%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.1,32%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87070Echografie van de buikorganen.1,2618%
87090MRI abdomen.1,0417%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,0711%
80080Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal onderzochte anatomische gebieden en ongeacht het aantal zittingen.1,194%
84730Lengteprognose op handwortelskelet en/of skeletleeftijdbepaling.1,083%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,573%
120033Skeletdensitometrie gehele lichaam. Hieronder valt niet het onderzoek met DEXA-apparatuur.1,822%
120035Skeletdensitometrie lumbale wervelkolom.1,212%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.5,3377%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).5,4573%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling2,5172%
70715Trombocyten tellen2,4971%
74891ALAT, SGPT, Transaminase2,2966%
70489ASAT, SGOT, transaminase2,366%
74802Albumine2,1965%
70703Bezinkingssnelheid2,2264%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase2,1356%
70718Differentiele telling (machinaal)2,0954%
74896Alkalische fosfatase1,7853%
70419Kreatinine1,8951%
70689C-reactive proteinen (CRP)2,450%
70437IJzer1,6741%
70307Amylase1,8940%
70116Ureum1,6940%
72649Ferritine1,6837%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,5732%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2,7630%
70442Natrium1,5827%
70443Kalium1,6227%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch1,9422%
70445IJzerbindingscapaciteit1,7921%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,4317%
74801Eiwit1,3417%
70421Fosfaat1,4217%
70717Differentiele telling (hand)1,916%
70449Transferrine1,4516%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)2,315%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.2,0314%
70707Protrombinetijd1,5114%
77581Proteine S totaal antigeen1,6714%
70704Bloedingstijd2,0313%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,2713%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie1,6112%
70716Reticulocyten tellen2,0911%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,7411%
70223Alfa-I-antitrypsine in faeces2,0111%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.6,3811%
70737Tromboplastinetijd, partieel1,1711%
70476Immunoglobuline, elk1,5810%
79015Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-B)2,1710%
72582Foliumzuur1,3910%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)1,989%
70119Chloride1,718%
70469Magnesium1,518%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,347%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.3,117%
74151Lipase1,736%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,516%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)2,026%
70738Trombinetijd1,25%
79001Allergie-onderzoeken, bijzonder (CLB-B/CLB-C)1,324%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,544%
70108Diaceetzuur1,754%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed1,883%
72573Thyrotrofine (TSH)13%
77551Porfyrines uro-, copro-, proto-, in erytrocyten, kwantitatief1,113%
72570Thyroxine (vrij T4)13%
70487Fibrinogeen1,443%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)13%
72602Allergenen, (Specifiek IgE Antistof tegen, RAST)2,342%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,092%
70130Urinezuur1,182%
70732Bloedstollingsfactor V12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,7227%
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).2,0913%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,39%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay4,038%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,458%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,727%
70913Wormeieren (concentratie)1,377%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,267%
71143Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch.1,116%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,715%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,214%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig3,054%
70914Protozoaire cysten (concentratie)2,754%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.2,853%
71105HBs antigeen1,043%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief23%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF22%
71012Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media1,032%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,7688%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,1623%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
192850Intramurale dieetadvisering (per kwartier)4,196%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190142IC opnametoeslag groep 3. Wordt geregistreerd op de eerste IC behandeldag.1,1323%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193309Infliximab, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg.17%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,15%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0690%
190025Teleconsult tussen poortspecialist en patiŽnt (exclusief screen to screen beeldcontact, zie 190019).2,4149%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.2,221%
39692Preassessment opname.1,018%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).45%
;