(bv: 199199013, 089999050, 120401003, 029799082, 029799081, 131999077, 040201005, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990416028) met declaratienummer (14D993)

Meer dan 5 verpleegligdagen bij Buikpijn


Prijs van: Meer dan 5 verpleegligdagen bij BuikpijnKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 13 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 5 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 8 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 9 042,49 Honorarium Specialisten: EUR 783,76 (declaratiecode: 14D993)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.4,1980%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,3359%
190011Eerste polikliniekbezoek.140%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,579%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.10,3359%
190205Verpleegdag klasse 3B.1840%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.1,499%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).179%
34483Diagnostische gastroscopie met behulp van fiberscoop inclusief eventuele proefexcisie(s) en operatieve endoscopie.140%
39933Histamine (acethylcholine) provocatietest. Spirografisch onderzoek ter bepaling van de prikkelbaarheidsdrempel van de luchtwegen door middel van inhalatie-provocatietest(s).120%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.140%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87070Echografie van de buikorganen.1,6759%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.140%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.120%
80080Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal onderzochte anatomische gebieden en ongeacht het aantal zittingen.120%
87511Radiologisch onderzoek dikke darm.120%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.120%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.7,7579%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling2,6759%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,6759%
70419Kreatinine2,6759%
74802Albumine1,6759%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,3359%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).2,3359%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,3359%
70703Bezinkingssnelheid159%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,3359%
70307Amylase1,3359%
70715Trombocyten tellen2,3359%
70489ASAT, SGOT, transaminase240%
70718Differentiele telling (machinaal)340%
70443Kalium140%
70292Porfyrines, kwantitatief140%
74891ALAT, SGPT, Transaminase240%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)240%
74151Lipase140%
70442Natrium1,540%
70116Ureum2,540%
74896Alkalische fosfatase140%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.320%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch120%
70201Bloed (occult), kwalitatief120%
72603Allergenen, screening op inhalatie-allergie120%
70445IJzerbindingscapaciteit120%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)120%
72649Ferritine220%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.120%
72573Thyrotrofine (TSH)120%
70449Transferrine120%
70303Sediment120%
70437IJzer120%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine120%
70468Melkzuur120%
72602Allergenen, (Specifiek IgE Antistof tegen, RAST)120%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).359%
70914Protozoaire cysten (concentratie)159%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.140%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch420%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch620%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay220%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch320%
71143Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch.120%
71105HBs antigeen120%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch320%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch120%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay720%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.140%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70827Zink120%
72866Immunomodulantia / immunosuppressiva m.b.v. chromatografie220%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.5,540%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.159%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.4,7721%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,2579%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.2,9560%
;