(bv: 990022079, 199299084, 100501022, 029199193, 020109011, 131999260, 109999043, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990416016) met declaratienummer (14D984)

6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van maag / darm / lever


Prijs van: 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van maag / darm / leverKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 11 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 1146 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 5 884,12 Honorarium Specialisten: EUR 574,69 (declaratiecode: 14D984)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,1458%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,3742%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,2230%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,544%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.10,4783%
190205Verpleegdag klasse 3B.12,0715%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,294%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87070Echografie van de buikorganen.1,3119%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,2413%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,318%
87111Radiologisch onderzoek slokdarm.1,18%
87211Radiologisch onderzoek maag en duodenum inclusief doorlichten van de slokdarm en inclusief dunne darm passage.1,116%
81370Echografie van de schedel (niet bedoeld wordt de mid-line echo).1,144%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).1,232%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.4,2168%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).2,3553%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,8650%
70715Trombocyten tellen1,7949%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,7941%
70442Natrium2,2637%
70443Kalium2,2736%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,3436%
70419Kreatinine1,7735%
70116Ureum1,6931%
70718Differentiele telling (machinaal)1,5731%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,8927%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed2,4927%
70717Differentiele telling (hand)1,7125%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,4223%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,4322%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2,2619%
70303Sediment1,3218%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,818%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,4317%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,8317%
74896Alkalische fosfatase1,4216%
70119Chloride1,7715%
70421Fosfaat1,9413%
74802Albumine1,5713%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,3713%
70716Reticulocyten tellen1,4712%
72573Thyrotrofine (TSH)1,189%
72570Thyroxine (vrij T4)1,29%
70476Immunoglobuline, elk1,859%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,529%
74801Eiwit1,388%
70703Bezinkingssnelheid1,448%
70468Melkzuur1,527%
70469Magnesium2,117%
70714Eosinofielen tellen1,556%
72649Ferritine1,186%
72602Allergenen, (Specifiek IgE Antistof tegen, RAST)2,966%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch2,256%
72603Allergenen, screening op inhalatie-allergie1,115%
70437IJzer1,145%
70483Ammoniak1,195%
74895Kreatine-fosfokinase1,214%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,454%
70815Natrium en chloride in zweet (kwantitatief)1,144%
70108Diaceetzuur1,553%
70307Amylase1,663%
70449Transferrine1,153%
79001Allergie-onderzoeken, bijzonder (CLB-B/CLB-C)1,243%
70213Vet (vetten, vetzuren, droge stof), kwantitatief1,733%
70460Triglyceriden2,172%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,482%
70424Alkali reserve1,442%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.2,5919%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,5215%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,4310%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2,029%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,689%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief1,839%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,857%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig2,477%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.2,146%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch12,796%
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).2,995%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)1,455%
70913Wormeieren (concentratie)1,524%
71012Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media1,164%
70914Protozoaire cysten (concentratie)1,654%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,374%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd2,863%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch2,833%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,563%
70001Hybridisatie, geautomatiseerd4,872%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.4,749%
193021Logopedie.5,278%
193003Kinderfysiotherapie4,955%
193024Preverbale logopedie3,282%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,3227%
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,2725%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,2674%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.2,1527%
190034Afwezigheidsdag2,443%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).5,93%
;