(bv: 028999060, 029199131, 210101004, 100501055, 149599013, 060607004, 131999210, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990316056) met declaratienummer (14D954)

Onderzoek adoptiekind bij Kindergeneeskunde


Prijs van: Onderzoek adoptiekind bij KindergeneeskundeKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 177 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2014).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 363,45 Honorarium Specialisten: EUR 437,37 (declaratiecode: 14D954)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0544%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,2641%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0240%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39942Huidreactie volgens Mantoux.1,0412%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,0156%
84730Lengteprognose op handwortelskelet en/of skeletleeftijdbepaling.115%
87070Echografie van de buikorganen.1,318%
84602Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers.1,22%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,0571%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,7471%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.3,1971%
70715Trombocyten tellen1,0669%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,0368%
70419Kreatinine1,166%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,0259%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,0157%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,0257%
70421Fosfaat1,0156%
74896Alkalische fosfatase1,0155%
70718Differentiele telling (machinaal)1,0754%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,0253%
70703Bezinkingssnelheid1,0149%
74802Albumine1,0144%
70716Reticulocyten tellen1,0643%
70717Differentiele telling (hand)1,2329%
70116Ureum129%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)125%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,0225%
74801Eiwit123%
70303Sediment1,0221%
72570Thyroxine (vrij T4)119%
72573Thyrotrofine (TSH)119%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,1318%
72649Ferritine118%
70714Eosinofielen tellen118%
70437IJzer117%
70443Kalium1,0316%
70442Natrium1,0315%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,214%
70449Transferrine113%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.18%
70445IJzerbindingscapaciteit16%
70476Immunoglobuline, elk2,45%
70728Hemoglobine scheiding kwantitatief15%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,293%
79001Allergie-onderzoeken, bijzonder (CLB-B/CLB-C)13%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch23%
72603Allergenen, screening op inhalatie-allergie1,22%
70202Bilirubine, kwalitatief12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay4,6366%
71105HBs antigeen1,0659%
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).2,9842%
70626Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA)1,0740%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,634%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,5632%
70914Protozoaire cysten (concentratie)2,0729%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,7327%
70913Wormeieren (concentratie)1,4126%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay1,623%
71143Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch.1,5414%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.2,0713%
71122Antistoftiterstijging met behulp van neutralisatie (2 bepalingen)2,8113%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig1,8611%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF8,718%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,57%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd3,867%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.25%
70918Strongyloides (Baemann concentratie)1,224%
70007DNA/RNA-analyse (bv. sequentie-bepaling of sub-typering).1,444%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch6,254%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.1,254%
70001Hybridisatie, geautomatiseerd5,53%
79000Kinkhoest-serologie (IgM + IgG)13%
70185Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoblot1,173%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,673%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch2,22%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.1,634%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,8462%
;