(bv: 979002007, 020117012, 020109073, 099599003, 029199181, 990030024, 120401004, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990216029) met declaratienummer (14D882)

Consult op de polikliniek bij Urineweginfectie


Prijs van: Consult op de polikliniek bij UrineweginfectieKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 3345 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 171,93 Honorarium Specialisten: EUR 160,70 (declaratiecode: 14D882)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,1952%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0440%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0420%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39865Urodynamisch onderzoek met 1 kanaal (uroflowmetrie).1,072%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.2,1944%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,4141%
70303Sediment1,3721%
70419Kreatinine1,4113%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,1411%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,4410%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,8510%
70116Ureum1,139%
70715Trombocyten tellen1,069%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,047%
70443Kalium1,247%
70442Natrium1,267%
74801Eiwit1,277%
70718Differentiele telling (machinaal)1,036%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,294%
70108Diaceetzuur1,283%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,663%
70421Fosfaat1,533%
70717Differentiele telling (hand)1,172%
70703Bezinkingssnelheid1,012%
74802Albumine1,132%
71739Micro-albumine in urine1,242%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,4225%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,4322%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,5212%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch12,4510%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch2,484%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,473%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,0612%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,055%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,5233%
;