(bv: 219899019, 059899055, 990061068, 020108237, 070601007, 131999019, 060607007, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990216016) met declaratienummer (14D872)

Maximaal 5 verpleegligdagen bij Urineweginfectie


Prijs van: Maximaal 5 verpleegligdagen bij UrineweginfectieKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 3 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 735 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 2 318,18 Honorarium Specialisten: EUR 450,89 (declaratiecode: 14D872)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,546%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1144%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1838%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.218%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.3,1589%
190205Verpleegdag klasse 3B.3,349%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,056%
39881Urologische behandeling dilataties en catheterisaties.1,223%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87070Echografie van de buikorganen.1,1264%
88311Retrograde cysto-en/of urethrografie, inclusief eventueel mictie- en incontinentieonderzoek.1,0819%
120100Nieronderzoek statisch (DMSA).1,367%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,027%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,143%
39371Mictie-cystografisch onderzoek door kinderarts.1,143%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.4,4786%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,6378%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,977%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,7977%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,6976%
70715Trombocyten tellen1,4875%
70419Kreatinine1,4559%
70303Sediment1,6558%
70116Ureum1,2650%
70718Differentiele telling (machinaal)1,3949%
70442Natrium1,3748%
70443Kalium1,3847%
70717Differentiele telling (hand)1,3742%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,5222%
74801Eiwit1,4522%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)2,2316%
70703Bezinkingssnelheid1,1410%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed1,699%
70716Reticulocyten tellen1,258%
70714Eosinofielen tellen1,47%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,457%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,167%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,176%
70119Chloride1,246%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,316%
74802Albumine1,196%
70421Fosfaat1,465%
70108Diaceetzuur1,715%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,195%
74896Alkalische fosfatase1,134%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,184%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,654%
70202Bilirubine, kwalitatief1,373%
70481Cellen tellen in liquor1,392%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch1,562%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,5368%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,4557%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,5656%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch10,7949%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)1,0840%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch2,1516%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,399%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,616%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief1,86%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.2,256%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig2,223%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.2,32%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.1,222%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.1,753%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,1545%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,1828%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0777%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,7526%
;