(bv: 020108125, 131999174, 990089072, 099799017, 049999006, 119599006, 991416005, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990216008) met declaratienummer (14D865)

Maximaal 5 verpleegligdagen bij Nieraandoeningen


Prijs van: Maximaal 5 verpleegligdagen bij NieraandoeningenKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 3 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 52 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 4 123,00 Honorarium Specialisten: EUR 1 181,57 (declaratiecode: 14D865)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.3,0770%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0434%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,87%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.2,7596%
190204Verpleegdag.2,334%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
36082Nierbiopsie.1,18100%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.1,0462%
36083Lumbotomie voor een open nierbiopsie.14%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.14%
3984824-uurs bloeddrukmeting.2,53%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87070Echografie van de buikorganen.1,7596%
80080Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal onderzochte anatomische gebieden en ongeacht het aantal zittingen.1,5514%
84730Lengteprognose op handwortelskelet en/of skeletleeftijdbepaling.14%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70419Kreatinine6,398%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).6,4298%
70442Natrium5,3498%
70443Kalium5,3598%
74802Albumine3,2696%
70116Ureum4,8696%
70715Trombocyten tellen2,6494%
74801Eiwit3,8592%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.8,4891%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling2,2389%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.5,288%
70421Fosfaat4,9887%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.9,1784%
70469Magnesium4,4876%
70707Protrombinetijd1,6776%
74896Alkalische fosfatase2,6472%
70119Chloride4,5968%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)3,160%
70130Urinezuur4,9360%
70704Bloedingstijd1,5460%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,2954%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch3,9454%
70303Sediment1,8551%
70737Tromboplastinetijd, partieel1,1948%
70689C-reactive proteinen (CRP)2,1448%
70496Osmolariteit2,9647%
70718Differentiele telling (machinaal)1,5146%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.3,545%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,1242%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,439%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,4435%
70703Bezinkingssnelheid1,2432%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed2,9932%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,1829%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,4129%
70460Triglyceriden1,2328%
70743Trombocyten aggregatie, per aggregerende substantie4,2928%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)1,3328%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)3,3326%
70487Fibrinogeen1,0526%
70738Trombinetijd1,125%
74251Cholesterol, HDL1,7124%
70716Reticulocyten tellen2,2421%
70425Cholesterol, totaal1,3821%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).120%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,3618%
72646Parathormoon (PTH)1,9318%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)3,3817%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)2,4617%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)1,0817%
70655Immunochemolytische bepaling van complement gehalte (CH 50)1,2317%
72649Ferritine2,1516%
70437IJzer2,1516%
72573Thyrotrofine (TSH)1,4116%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)1,1716%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)1,0815%
71739Micro-albumine in urine2,3415%
74895Kreatine-fosfokinase1,1814%
70108Diaceetzuur3,5514%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep1,9114%
70476Immunoglobuline, elk1,7314%
70445IJzerbindingscapaciteit2,0914%
72570Thyroxine (vrij T4)1,4913%
79014Complementfactoren-immunochemie, bijzonder (CLB-C)1,113%
72640Beta-2-microglobuline113%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,4412%
70717Differentiele telling (hand)1,1112%
70732Bloedstollingsfactor V112%
77433Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten (FDP) D-dimeertest, semikwantitatief110%
74765Albumine in liquor cerebrospinalis1,3810%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)4,1310%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,149%
70449Transferrine1,719%
79016Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-C)1,187%
77341Bloedstollingsfactor VIII stol activiteit1,47%
70494Cryoglobuline, kwalitatief1,27%
72420IgG subklassen55%
79015Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-B)1,255%
70307Amylase15%
70735Bloedstollingsfactor IX14%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,334%
72501Cortisol14%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,334%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie1,334%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,334%
72582Foliumzuur1,334%
77291Haptoglobine14%
79011Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-C)13%
79004Reumafactoren (Elisa) (CLB-B)13%
77342Bloedstollingsfactor VIII,Von Willebrand factor, ristocetinefactor23%
74065HbAlc13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70643Immunodiffusie reactie3,4241%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay5,5621%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,7320%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF2,2918%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF1,9216%
70618Anti-sterptolysine titer / anti-DNase B titer of stapholysine titer, elk216%
71105HBs antigeen113%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk3,149%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch3,299%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,579%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch3,334%
70513MRC + MBC-bepaling per antibioticum53%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,1897%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,5792%
50505Electronenmicroscopisch onderzoek.1,0467%
50507Kwantitatief c.q. morfometrisch pathologisch-anatomisch onderzoek.143%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72866Immunomodulantia / immunosuppressiva m.b.v. chromatografie4,2714%
72865Immunomodulantia / immunosuppressiva m.b.v. immunoassay75%
79993CLB-referentietarief.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190142IC opnametoeslag groep 3. Wordt geregistreerd op de eerste IC behandeldag.120%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190025Teleconsult tussen poortspecialist en patiŽnt (exclusief screen to screen beeldcontact, zie 190019).4,4362%
190021Klinische opname1,0758%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.4,2817%
39692Preassessment opname.18%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).2,53%
;