(bv: 029799087, 079699013, 029799089, 099899064, 990616037, 020108048, 159999027, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990017048) met declaratienummer (14D727)

31 tot maximaal 45 verpleegligdagen van pasgeborene bij Neonatologie


Prijs van: 31 tot maximaal 45 verpleegligdagen van pasgeborene bij NeonatologieKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 36 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 741 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 25 207,91 Honorarium Specialisten: EUR 1 151,03 (declaratiecode: 14D727)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0232%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0215%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,064%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.36,4693%
190205Verpleegdag klasse 3B.36,786%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,65%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39956Infuusbeleid bij pasgeborenen, gedurende maximaal de eerste 10 dagen post partum.1,1518%
39941Tracheaspoeling en/of maagheveling.4,064%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,243%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
81370Echografie van de schedel (niet bedoeld wordt de mid-line echo).1,9355%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,6123%
87070Echografie van de buikorganen.1,4610%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,728%
39480Echo-encephalografie.1,634%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.1,083%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).5,2586%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.12,1484%
70715Trombocyten tellen3,4576%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling3,575%
70716Reticulocyten tellen3,2868%
70442Natrium4,2966%
70443Kalium4,1966%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed4,8456%
70689C-reactive proteinen (CRP)2,5452%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk5,7352%
70419Kreatinine3,3552%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.3,3152%
70717Differentiele telling (hand)2,8651%
70421Fosfaat3,3649%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.6,3345%
70718Differentiele telling (machinaal)2,6743%
74896Alkalische fosfatase2,1442%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed3,9939%
70116Ureum2,3336%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,7535%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).1,519%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,7119%
74802Albumine1,8119%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,7818%
70119Chloride2,4818%
70460Triglyceriden2,3318%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)1,4618%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,5216%
70469Magnesium2,1316%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,7914%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,111%
74801Eiwit1,8110%
70714Eosinofielen tellen3,287%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,547%
70468Melkzuur2,165%
72570Thyroxine (vrij T4)2,555%
72573Thyrotrofine (TSH)2,575%
70424Alkali reserve2,715%
70303Sediment1,34%
70481Cellen tellen in liquor2,244%
70212Calcium in faeces.1,913%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).2,933%
70215Melkzuur, kwantitatief5,292%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk2,192%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch2,7126%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)1,2925%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2,5221%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch2,3519%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch17,4314%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,5814%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.2,2312%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief2,819%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch2,99%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,678%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig2,256%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.2,43%
70001Hybridisatie, geautomatiseerd5,733%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd3,363%
71012Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media1,362%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.1,352%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch1,332%
71111Virusdetectie in kweek met specifieke antisera2,752%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72878Coffeine, kwantitatief, chromatografisch.1,457%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay2,546%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed4,634%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.8,3318%
193003Kinderfysiotherapie10,8713%
193021Logopedie.6,939%
193022Eenmalig logopedisch onderzoek op medische indicatie2,773%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190371Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd, gesplitst1,266%
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd1,274%
190372Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd, bestraald12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39936De eerste dag beademing van pasgeborenen (niet ouder dan 10 dagen), inclusief continue positieve drukbeademing en inclusief infusen.1,026%
39937Iedere volgende dag beademing van pasgeborenen (niet ouder dan 10 dagen), inclusief continue positieve drukbeademing en inclusief infusen, de 2e tot en met de 5e dag.2,44%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,0212%
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0383%
190152Post IC-high care16,644%
;