(bv: 990027180, 099699057, 011101007, 990004056, 100501006, 110401015, 019999046, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (979002009) met declaratienummer (14B301)

Darmverwijdering bij de donor (Met verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier


Prijs van: Darmverwijdering bij de donor (Met verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklierKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 14 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 15 584,77Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1100%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1100%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1100%
190009Klinisch intercollegiaal consult.10%
190017Medebehandeling (voor IC medebehandeling zie 039672).10%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.0100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.0,77100%
190205Verpleegdag klasse 3B.12,88100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39775Duplex bloedvaten in extremiteiten.1100%
35584Diagnostische laparoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).0100%
39813Eerste orthoptisch onderzoek (binoculair).0100%
36083Lumbotomie voor een open nierbiopsie.0100%
39829Intra-arteriŽle bloeddrukmeting.0,01100%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.0100%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.0100%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).1100%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1100%
34620Diagnostische endoscopie van oesofagus, maag en/of duodenum met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten of antroduodenale manometrie.0100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
36048Laparoscopische nefrectomie levende donor (zie 036045 voor open procedure).0,57100%
35230Resectie leverweefsel levende donor.1100%
38911Op.verw. gezwellen uitgaande van cutis, subcutis en/of onderhuids vet- en bindweefsel of verwijderen corpora aliena, inwendige metalen hechtingen, apparaat volgens Ton e.d. dmv excisie.0100%
36040Nefrectomie, open procedure (zie 036046 voor laparoscopisch).0100%
33820Miltoperatie, waaronder extirpatie, open procedure (zie 033821 voor laparoscopisch).0100%
36096Nieroperatie met behulp van koeling en bloedleegte, bijvoorbeeld bij koraalsteen.0100%
35512Proeflaparotomie.1100%
38941Poliklinische wondexcisie en wondtoilet zonder verwijzing. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).1100%
36042Nefrectomie met totale ureterectomie via een aparte incisie, open procedure (zie 036047 voor laparoscopisch).0100%
34638Dunne darmresectie, open procedure (zie 034639 voor endoscopisch).0100%
36610Hydro-of spermatocele operatie, open procedure (zie 036612 voor laparoscopisch).0100%
35588Therapeutische laparoscopie, bv. ter opheffing van adhaesiolysis, verwijdering intra-abdominale cysten, endometriosen e.d. of doorsnijding pathologische strengvormingen abdomen of kleine bekken.0100%
38942Klinische wondexcisie en wondtoilet. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).0100%
36045Nefrectomie levende donor, open procedure (zie 036048 voor laparoscopisch).0,48100%
34890Resectie darmweefsel levende donor.1100%
36800Circumcisie.0100%
36032PartiŽle nefrectomie, open procedure (zie 036034 voor laparoscopisch).0100%
192107Totale levertransplantatie ontvanger postmortale donor.1100%
36046Laparoscopische nefrectomie (zie 036040 voor open procedure).0100%
35221Kwabresectie lever, open procedure (zie 035222 voor laparoscopisch).1100%
38909Operatie van grote en gecompliceerde gezwellen, excl. Moh's chirurgie.0100%
36034Laparoscopische partiŽle nefrectomie (zie 036032 voor open procedure).0100%
30540Neurolytische blokkade van een of meer perifere zenuwen.1100%
192112Niertransplantatie ontvanger levende donor.0100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87658Drainageprocedure galblaas of galwegen, met rŲntgen.0100%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.1100%
39680Perifeer infuus inbrengen.0100%
30546Epidurale injectie, thoracaal.0,03100%
192047Toeslag bij (her)transplantatie igv levende donor0,27100%
39250Preoperatief niertransplantatie ontvanger door operateur.1100%
39755Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie.0,01100%
30547Epidurale injectie, lumbaal.0100%
39257Preoperatief niertransplantatie levende donor door operateur.1100%
39881Urologische behandeling dilataties en catheterisaties.0100%
30560Epidurale injectie, sacraal.0100%
39260Postoperatief niertransplantatie ontvanger door operateur.1100%
87258Inbrengen maag- of duodenumsonde.1100%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1100%
39267Postoperatief niertransplantatie levende donor door operateur.1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87070Echografie van de buikorganen.1100%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.1100%
87618Radiologisch onderzoek galwegen eventueel galblaas door drain.1100%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1100%
86802Radiologisch onderzoek ribben en/of sternum.1100%
39492Echografie van de buikorganen.1100%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1100%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.1100%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,181%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.11%
39494Echografie van het hart.10%
120060Longperfusieonderzoek.10%
85420Radiologisch onderzoek arteria pulmonalis, rechtszijdig angiocardiogram.00%
86520Radiologisch onderzoek arteriae bronchiales.00%
120061Longventilatieonderzoek met edelgassen of aerosolen.10%
88311Retrograde cysto-en/of urethrografie, inclusief eventueel mictie- en incontinentieonderzoek.10%
88470Echografie van het scrotum.10%
85320Radiologisch onderzoek aorta thoracalis, aortaboog, inclusief bij dit onderzoek in beeld komende zijtakken.00%
89070Echografie onderste extremiteit.10%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1100%
70716Reticulocyten tellen1100%
70110Indican1100%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.1100%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1100%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1100%
70738Trombinetijd1100%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1100%
70704Bloedingstijd1100%
70496Osmolariteit1100%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1100%
74962Colloid osmolaliteit (colloid osmotische druk)1100%
70419Kreatinine1100%
70717Differentiele telling (hand)1100%
74251Cholesterol, HDL1100%
70116Ureum1100%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)1100%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1100%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1100%
70707Protrombinetijd1100%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1100%
70460Triglyceriden1100%
70421Fosfaat1100%
70718Differentiele telling (machinaal)1100%
74801Eiwit1100%
70119Chloride1100%
70689C-reactive proteinen (CRP)1100%
70483Ammoniak1100%
70442Natrium1100%
74895Kreatine-fosfokinase1100%
70307Amylase1100%
70714Eosinofielen tellen1100%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1100%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).1100%
70468Melkzuur1100%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1100%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)1100%
70424Alkali reserve1100%
70732Bloedstollingsfactor V1100%
74802Albumine1100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1100%
70487Fibrinogeen1100%
70443Kalium1100%
74896Alkalische fosfatase1100%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1100%
70715Trombocyten tellen1100%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1100%
70108Diaceetzuur1100%
70469Magnesium1100%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed1100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1100%
70425Cholesterol, totaal1100%
70737Tromboplastinetijd, partieel1100%
70130Urinezuur1100%
70703Bezinkingssnelheid1100%
70489ASAT, SGOT, transaminase1100%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)1100%
70128Kreatine2,527%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk1,456%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)1,16%
70303Sediment1,174%
72649Ferritine1,363%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep1,052%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).1,172%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd22%
70761Heparine bepaling (anti Xa activiteit).1,091%
72424Apolipoproteine A, B, C, E1,221%
70481Cellen tellen in liquor11%
70820BNP/NT-proBNP1,571%
72573Thyrotrofine (TSH)11%
72570Thyroxine (vrij T4)11%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu4,671%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief1,51%
72531Oestron, oestradiol, elk11%
74151Lipase1,50%
70476Immunoglobuline, elk10%
72562Rh-LH belastingtest (= LH op 0-30-60 min).1,670%
72551Luteiniserend hormoon (LH)10%
74803Myoglobine1,670%
72561Groeihormoon, hGH, Somatropine10%
70445IJzerbindingscapaciteit10%
71739Micro-albumine in urine90%
70616Agglutinatie, koude110%
72592Atrial natriuretic peptide (ANP).10%
77291Haptoglobine10%
70201Bloed (occult), kwalitatief10%
72646Parathormoon (PTH)10%
70449Transferrine10%
70437IJzer10%
70752Transketolase - voor en na toevoeging TPP (TPP effect), totaal.10%
79011Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-C)60%
72110Myoglobine, kwalitatief.10%
72602Allergenen, (Specifiek IgE Antistof tegen, RAST)30%
74064Geglyceerde hemoglobine10%
72571Trijoodthyronine (vrij T3)10%
79015Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-B)40%
78041Zwangerschapsreactie uit serum10%
79024Leucocyten-/Trombocytenserologie, bijzonder (CLB-C)10%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)10%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.1100%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)1100%
71105HBs antigeen1100%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig1100%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1100%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay1100%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1100%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief1100%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1100%
71012Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media1100%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief1100%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1100%
71102Typering van geisoleerd virusstam1100%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch1,311%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch31%
70517Beta lactamase test10%
70513MRC + MBC-bepaling per antibioticum3,670%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.10%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.10%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.1,330%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch10%
70913Wormeieren (concentratie)10%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch30%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay30%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.10%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1100%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.10%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72865Immunomodulantia / immunosuppressiva m.b.v. immunoassay1100%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed1,456%
72820Alcohol, kwantitatief met identificatie10%
70827Zink10%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay30%
72805Benzodiazepinen, identificatie en/of kwantificatie10%
72896Lithium10%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.1100%
193006Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek op medische indicatie.10%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd20%
190398Trombocyten samengevoegd, plasma toegevoegd, leukocyten verwijderd, bestraald, 5E10%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten60%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190142IC opnametoeslag groep 3. Wordt geregistreerd op de eerste IC behandeldag.1100%
190143IC beademingstoeslag groep 31100%
190129IC consult. Intercollegiaal consult buiten de IC, spoed en niet-spoed.10%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190141IC behandeldag groep 3. Een kalenderdag waarop op enig moment sprake is geweest van medische behandeling van een patiŽnt op de IC.1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,073%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.1,062%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1100%
190021Klinische opname1100%
39692Preassessment opname.11%
190034Afwezigheidsdag40%
39691Preassessment dagopname.10%
;