(bv: 060607006, 029399057, 099899089, 182199026, 020108080, 049799024, 029699009, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (979001253) met declaratienummer (14D707)

Consult op de polikliniek bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)


Prijs van: Consult op de polikliniek bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)Kenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 1419 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 66,10 Honorarium Specialisten: EUR 78,49 (declaratiecode: 14D707)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,0470%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0226%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,066%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.123%
39932Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie.10%
39839Spirografische longfunctiebepaling.20%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,0141%
86802Radiologisch onderzoek ribben en/of sternum.10%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.10%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,0346%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,245%
70419Kreatinine1,0345%
70443Kalium1,0345%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,0345%
70442Natrium1,0345%
70116Ureum1,0345%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,0244%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,0244%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,1844%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,0238%
74896Alkalische fosfatase1,0138%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,0238%
74802Albumine1,0337%
74801Eiwit1,0137%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,0136%
70421Fosfaat1,0136%
70130Urinezuur136%
70307Amylase136%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.1,6511%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).1,48%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,086%
70715Trombocyten tellen1,413%
70115Concentratie- en verdunningsproef, elk3,173%
70718Differentiele telling (machinaal)1,022%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling1,512%
70707Protrombinetijd1,062%
70119Chloride12%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd12%
70703Bezinkingssnelheid11%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk11%
70469Magnesium1,51%
70717Differentiele telling (hand)11%
74895Kreatine-fosfokinase2,361%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym2,61%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.7,250%
70425Cholesterol, totaal10%
70820BNP/NT-proBNP10%
70303Sediment10%
70737Tromboplastinetijd, partieel10%
70738Trombinetijd10%
70487Fibrinogeen10%
70460Triglyceriden10%
70128Kreatine10%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)10%
70704Bloedingstijd10%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)10%
70716Reticulocyten tellen1,50%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)1,50%
74251Cholesterol, HDL10%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel10%
70714Eosinofielen tellen10%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)10%
72573Thyrotrofine (TSH)10%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep10%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).10%
72582Foliumzuur10%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed10%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)30%
74803Myoglobine40%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine10%
72592Atrial natriuretic peptide (ANP).10%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen10%
71511Vitamine B1, Thiamine10%
72558hCG, beta-humaan choriongonadotrofine10%
70468Melkzuur10%
71512Vitamine B6, Pyridoxine10%
77291Haptoglobine10%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,570%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,330%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch20%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch8,80%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk10%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch3,670%
70517Beta lactamase test10%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.20%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72887Cardiaca, identificatie en/of kwantificatie, m.b.v. immunoassay10%
72896Lithium10%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.1,31%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193121Intakecontact (ziekenhuizen)10%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190129IC consult. Intercollegiaal consult buiten de IC, spoed en niet-spoed.11%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.10%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.10%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.10%
190021Klinische opname10%
190034Afwezigheidsdag10%
;