(bv: 199299025, 990004054, 219899028, 100501006, 140801002, 119599006, 990916036, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (979001252) met declaratienummer (14D706)

Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)


Prijs van: Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)Kenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 1763 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 183,17 Honorarium Specialisten: EUR 208,30 (declaratiecode: 14D706)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0937%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,6125%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1313%
190009Klinisch intercollegiaal consult.1,081%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,452%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,0421%
39774Duplex extracraniŽle halsvaten.1,131%
39839Spirografische longfunctiebepaling.1,221%
39778Uitbreiding Trans Cranieel Doppler-onderzoek (TCD)/duplex met 1 aanvullende test.1,130%
39771Standaard Trans Cranieel Doppler-onderzoek (TCD).10%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).1,290%
39773Trans CraniŽle (TC) duplex.10%
39702Standaard electro-encephalografie (EEG), registratie tot 1 uur.10%
39844Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak, eenvoudig.10%
39704Electro-encephalografie (EEG)-registratie (1-6 uur).10%
39932Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie.10%
39775Duplex bloedvaten in extremiteiten.10%
39495Dobutamine stress-echo.10%
39837Residubepaling longen.10%
39843Bewakingstelemetrie.10%
33229Catheterisatie linker en evt. rechter hart, inclusief evt. angiografie (coronair en/of hart en/of arteria pulmonalis), drukmeting, O2-bepaling (arterieel en/of hart), aortografie, aansl.uitw.pm.10%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.10%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.10%
39715Aanvullende eenvoudige kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG).10%
39506Begeleiding en interpretatie MRI-hart door cardioloog inclusief voor- en nabespreking met radioloog.10%
39829Intra-arteriŽle bloeddrukmeting.10%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
32910Onderbinding ductus botalli, tot 15 jaar.10%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,330%
39755Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie.10%
33285Poliklinische controle op de werking van de pacemaker, inclusief het eventueel gebruik van de cardioverter.20%
32600Behandeling met zuigdrainages.20%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,0436%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,2428%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,0427%
39494Echografie van het hart.1,119%
85090MRI thorax(wand), mamma en mediastinum.1,051%
39493Oesophagus echocardiografie TEE.10%
87090MRI abdomen.10%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.10%
89070Echografie onderste extremiteit.1,250%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.10%
86042CT onderzoek van de luchtwegen, met of zonder intraveneus contrastmiddel.10%
82505Volledige gebitsstatus of panoramixopname.10%
85070Echografie van het hart en/of de thorax.10%
87070Echografie van de buikorganen.10%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.10%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.10%
81620Radiologisch onderzoek arteria carotis communis en/of externa en/of interna.20%
85190MRI-hart.10%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.1,50%
120245SPECT van hartkamers ECG-getriggerd, rust met EF- berekening (244).10%
120043Ejectiefractie L.V. met wandbewegingsanalyse.10%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.10%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.10%
120060Longperfusieonderzoek.10%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.10%
87111Radiologisch onderzoek slokdarm.10%
120061Longventilatieonderzoek met edelgassen of aerosolen.10%
88470Echografie van het scrotum.10%
82202Skeletvrije opname oogbol en/of localisatie corpus alienum in oog(kas).10%
120241SPECT van myocard inspanning met stress-test.10%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70419Kreatinine1,1545%
70443Kalium1,4329%
70116Ureum1,229%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,229%
70442Natrium1,4428%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).2,0428%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,228%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,0727%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,0727%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,9327%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,0827%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,0626%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.1,6925%
74801Eiwit1,0423%
74896Alkalische fosfatase1,0722%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,0322%
70421Fosfaat1,1920%
74802Albumine1,1119%
70130Urinezuur117%
70307Amylase115%
70715Trombocyten tellen1,4612%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,759%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).1,928%
70707Protrombinetijd1,737%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,256%
70718Differentiele telling (machinaal)1,056%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.5,396%
70119Chloride1,596%
70425Cholesterol, totaal1,025%
70469Magnesium1,775%
74895Kreatine-fosfokinase1,394%
70703Bezinkingssnelheid1,114%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)14%
70460Triglyceriden1,313%
70128Kreatine1,023%
74251Cholesterol, HDL2,043%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,093%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,413%
70717Differentiele telling (hand)1,162%
70303Sediment12%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling22%
70487Fibrinogeen1,711%
74065HbAlc11%
70737Tromboplastinetijd, partieel1,051%
70738Trombinetijd11%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed13,941%
70449Transferrine1,031%
70437IJzer1,031%
70714Eosinofielen tellen1,071%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym21%
70115Concentratie- en verdunningsproef, elk30%
70704Bloedingstijd10%
72649Ferritine1,130%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).2,20%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed20%
70820BNP/NT-proBNP10%
72582Foliumzuur10%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine10%
74962Colloid osmolaliteit (colloid osmotische druk)7,670%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)2,670%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)10%
70468Melkzuur1,330%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep6,330%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)20%
70476Immunoglobuline, elk10%
77451Antitrombine III activiteit10%
72573Thyrotrofine (TSH)2,50%
74803Myoglobine20%
79011Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-C)30%
72576Trijoodthyronine (T3)10%
74758Bence Jones eiwit10%
70445IJzerbindingscapaciteit10%
72561Groeihormoon, hGH, Somatropine10%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk20%
74151Lipase10%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch20%
72570Thyroxine (vrij T4)30%
71732Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.10%
72511Testosteron10%
70312Bloed (occult) in diverse materialen10%
70108Diaceetzuur10%
74064Geglyceerde hemoglobine10%
74330Antitrypsine typering, alfa-I20%
77092Lymfocyten subpopulatie, tweede en elke volgende antistof320%
72551Luteiniserend hormoon (LH)10%
70110Indican10%
72575Thyroxine (T4)10%
70424Alkali reserve20%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.20%
77102Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling.10%
72552Follikelstimulerend hormoon (FSH)10%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)10%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch4,581%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch3,681%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk3,171%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch17,261%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,451%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch1,591%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,670%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)30%
70513MRC + MBC-bepaling per antibioticum1,330%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.10%
71105HBs antigeen20%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay20%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.10%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.10%
70517Beta lactamase test10%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.20%
71012Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media10%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd30%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.10%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig80%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch20%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,480%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.2,220%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72887Cardiaca, identificatie en/of kwantificatie, m.b.v. immunoassay10%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed20%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193028Intake en onderzoek na screening (fysiotherapie)11%
193001Fysiotherapeutische behandeling.40%
193006Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek op medische indicatie.1,170%
193026Telefonische zitting (fysiotherapie).3,830%
193029Intake en onderzoek na verwijzing (fysiotherapie)10%
192964Intake en onderzoek na screening (oefentherapie).10%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd6,330%
190389Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E10%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190129IC consult. Intercollegiaal consult buiten de IC, spoed en niet-spoed.10%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39679Hartteambespreking.1,2841%
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.10%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,052%
190021Klinische opname10%
39692Preassessment opname.10%
;