(bv: 990216072, 972802099, 140301032, 028899019, 020109080, 990061067, 020109016, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (979001201) met declaratienummer (14D665)

Bypass operatie bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)


Prijs van: Bypass operatie bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)Kenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 15 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 4681 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 9 560,80 Honorarium Specialisten: EUR 1 363,75 (declaratiecode: 14D665)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,16100%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.138%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.122%
190017Medebehandeling (voor IC medebehandeling zie 039672).14%
190009Klinisch intercollegiaal consult.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.11,21100%
190205Verpleegdag klasse 3B.4,05100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.4,87100%
39829Intra-arteriŽle bloeddrukmeting.1,01100%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.1,01100%
39843Bewakingstelemetrie.4,35100%
39833Bepaling van de weerstand van de luchtwegen en longparenchym afzonderlijk + bepaling van de volledige elasticiteitskarakteristiek van de longen.142%
39836Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling.142%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.142%
39839Spirografische longfunctiebepaling.130%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.122%
32670Video-assisted thoracic surgery (VATS).12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
32671Perfusie per OK sessie, uitgevoerd of standby (inclusief materiaal, inzet apparatuur en perfusiepersoneel).1,03100%
33100Aortocoronaire bypass-graft, enkelvoudig.1,41100%
33105Aortocoronaire bypass met 1 arteriŽle graft, inclusief eventuele veneuze graft(s) en/of kunststof materiaal.195%
32903Rethoracotomie zonder extracorporale circulatie tijdens dezelfde opname.117%
33178Toeslag bij recidief operatie (herhaling van eenzelfde of gelijksoortige operatie) bij operaties met extracorporale circulaties.110%
33104Aortocoronaire bypass operatie met uitsluitend veneuze graft(s) en/of kunststof materiaal.18%
38805Excochleatie en/of sequestrotomie van middelgrote beenderen.16%
32602Proefthoracotomie (zie 032606 voor proefthoracoscopie).16%
32996Ballonpomp per open procedure als bijkomende ingreep.15%
38942Klinische wondexcisie en wondtoilet. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).15%
33263Atrial pacing + therapeutische uitwendige pacemaker.13%
33267Het inbrengen van een stimulatie-elektrode en het aansluiten van een subcutaan geplaatste pacemaker.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
32600Behandeling met zuigdrainages.1,17100%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,15100%
33266Het inbrengen van een stimulatie-elektrode en het aansluiten van een uitwendige pacemaker.153%
39755Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie.145%
38953VacuŁm therapie bij wondbehandeling, inclusief initieel aanbrengen wondbedekker, klinisch, per dag.142%
38954VacuŁm therapie bij wondbehandeling, inclusief initieel aanbrengen wondbedekker, poliklinisch, per dag.142%
38952Verwisselen wondbedekker t.b.v. vacuŁm therapie.136%
33177Intensieve therapie in aansluiting op een hartoperatie met extracorporale circulatie.130%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.128%
32075Behandeling van een neusbloeding door middel van een Bellocq-tamponade.116%
39684Inbrengen thoraxdrain.110%
33290Behandeling met de cardioverter.14%
33220Anesthesie bij catheterisatie van het rechterhart (code 33219).13%
30563Een of meer epidurale injecties boven de eerste lumbale wervel.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39493Oesophagus echocardiografie TEE.1,27100%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.7,41100%
39494Echografie van het hart.143%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.110%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.16%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.15%
87070Echografie van de buikorganen.12%
89070Echografie onderste extremiteit.12%
81670Echografie carotide, al dan niet inclusief haematotachografisch onderzoek van de cerebropetale vaten.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70421Fosfaat1,28100%
70116Ureum7,53100%
74896Alkalische fosfatase1,63100%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).4,5100%
70443Kalium17,02100%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)3,36100%
74803Myoglobine1,18100%
70489ASAT, SGOT, transaminase3,42100%
70119Chloride2,28100%
70715Trombocyten tellen9,02100%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym2,55100%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,85100%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.26,19100%
70737Tromboplastinetijd, partieel2,22100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling7,88100%
70704Bloedingstijd1,06100%
74891ALAT, SGPT, Transaminase3,87100%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.3,23100%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed8,88100%
70468Melkzuur3,98100%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,32100%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling2,76100%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)4,06100%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.4,67100%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed9,28100%
70689C-reactive proteinen (CRP)6,63100%
70469Magnesium3,11100%
70419Kreatinine8,1100%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd2,16100%
70707Protrombinetijd3,68100%
74895Kreatine-fosfokinase3,08100%
70442Natrium14,6100%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,96100%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.23,62100%
70718Differentiele telling (machinaal)1,44100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).17,52100%
74802Albumine2,26100%
70487Fibrinogeen1,49100%
70703Bezinkingssnelheid199%
74801Eiwit199%
70738Trombinetijd175%
74899Troponine, cardiale isovorm173%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu166%
74962Colloid osmolaliteit (colloid osmotische druk)158%
70717Differentiele telling (hand)153%
70425Cholesterol, totaal150%
74251Cholesterol, HDL144%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel140%
70460Triglyceriden131%
72649Ferritine130%
70307Amylase129%
70130Urinezuur128%
70303Sediment118%
77241Trombelastogram, eerste onderzoek117%
70820BNP/NT-proBNP115%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).114%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk114%
70714Eosinofielen tellen113%
70728Hemoglobine scheiding kwantitatief110%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)110%
70761Heparine bepaling (anti Xa activiteit).110%
72573Thyrotrofine (TSH)19%
72570Thyroxine (vrij T4)18%
70716Reticulocyten tellen17%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief16%
72562Rh-LH belastingtest (= LH op 0-30-60 min).16%
74065HbAlc15%
72622Neuronspecifiek enolase (NSE)15%
70108Diaceetzuur15%
74064Geglyceerde hemoglobine14%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep14%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)14%
79011Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-C)13%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).13%
70496Osmolariteit12%
72646Parathormoon (PTH)12%
70128Kreatine12%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)12%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)12%
77451Antitrombine III activiteit12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch178%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch155%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk155%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch149%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch146%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch122%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)118%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.117%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch115%
71105HBs antigeen113%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig112%
70517Beta lactamase test18%
70626Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA)15%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed119%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.8,09100%
193021Logopedie.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd4,55100%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat121%
190396Trombocyten samengevoegd, plasma toegevoegd, leukocyten verwijderd, 5E114%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten14%
190389Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190143IC beademingstoeslag groep 3114%
39673IC bespreking (per patiŽnt 1 maal te registreren).16%
39671Acute beademing (IC) noninvasief.14%
190129IC consult. Intercollegiaal consult buiten de IC, spoed en niet-spoed.14%
190142IC opnametoeslag groep 3. Wordt geregistreerd op de eerste IC behandeldag.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39679Hartteambespreking.1,77100%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname161%
39675Coordinatie intensive care door anesthesioloog.118%
;