(bv: 972802112, 049799014, 020108115, 069899252, 979002147, 990003003, 049799010, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (979001200) met declaratienummer (14D664)

Bypass operatie bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)


Prijs van: Bypass operatie bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)Kenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 15 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 1586 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 9 810,56 Honorarium Specialisten: EUR 1 329,86 (declaratiecode: 14D664)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,18100%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.142%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.122%
190017Medebehandeling (voor IC medebehandeling zie 039672).110%
190009Klinisch intercollegiaal consult.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.10,22100%
190205Verpleegdag klasse 3B.4,96100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39829Intra-arteriŽle bloeddrukmeting.1,01100%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.1100%
39843Bewakingstelemetrie.4,09100%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.4,68100%
39839Spirografische longfunctiebepaling.127%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.119%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.113%
39836Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling.19%
39833Bepaling van de weerstand van de luchtwegen en longparenchym afzonderlijk + bepaling van de volledige elasticiteitskarakteristiek van de longen.19%
39775Duplex bloedvaten in extremiteiten.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
32671Perfusie per OK sessie, uitgevoerd of standby (inclusief materiaal, inzet apparatuur en perfusiepersoneel).1,03100%
33106Aortocoronaire bypass operatie met 2 arteriŽle grafts, inclusief eventuele veneuze graft(s) en/of kunststof materiaal.1,03100%
33102Multipele aortocoronaire bypass-grafts (2 of 3) of enkelvoudige aortocoronaire bypass-graft met endarterectomie.176%
33103Multipele aortocoronaire bypass grafts (4 of meer) of multipele aortocoronaire bypass grafts (2 of 3) met een enkelvoudige aortocoronaire bypass-grafts met endarteriectomie.150%
33100Aortocoronaire bypass-graft, enkelvoudig.123%
32903Rethoracotomie zonder extracorporale circulatie tijdens dezelfde opname.118%
38805Excochleatie en/of sequestrotomie van middelgrote beenderen.16%
32996Ballonpomp per open procedure als bijkomende ingreep.14%
32602Proefthoracotomie (zie 032606 voor proefthoracoscopie).12%
38942Klinische wondexcisie en wondtoilet. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,08100%
32600Behandeling met zuigdrainages.1,09100%
38953VacuŁm therapie bij wondbehandeling, inclusief initieel aanbrengen wondbedekker, klinisch, per dag.142%
38954VacuŁm therapie bij wondbehandeling, inclusief initieel aanbrengen wondbedekker, poliklinisch, per dag.142%
33266Het inbrengen van een stimulatie-elektrode en het aansluiten van een uitwendige pacemaker.138%
38952Verwisselen wondbedekker t.b.v. vacuŁm therapie.136%
33177Intensieve therapie in aansluiting op een hartoperatie met extracorporale circulatie.124%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.112%
39684Inbrengen thoraxdrain.110%
39755Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie.19%
32075Behandeling van een neusbloeding door middel van een Bellocq-tamponade.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.7,64100%
39493Oesophagus echocardiografie TEE.1,09100%
39494Echografie van het hart.120%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.111%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.13%
81670Echografie carotide, al dan niet inclusief haematotachografisch onderzoek van de cerebropetale vaten.13%
87070Echografie van de buikorganen.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase2,03100%
70442Natrium11,16100%
70718Differentiele telling (machinaal)1,24100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).13,18100%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,3100%
70487Fibrinogeen1,11100%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,61100%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,97100%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,82100%
70443Kalium12,82100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling6,28100%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.16,84100%
74891ALAT, SGPT, Transaminase3,71100%
70489ASAT, SGOT, transaminase3,6100%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.12,42100%
70715Trombocyten tellen6,72100%
74899Troponine, cardiale isovorm1,01100%
70737Tromboplastinetijd, partieel1,81100%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)3,35100%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed4,27100%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.2,24100%
74801Eiwit1,32100%
70468Melkzuur1,79100%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,59100%
70419Kreatinine6,5100%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling1,76100%
74895Kreatine-fosfokinase2,62100%
70116Ureum5,73100%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.3,05100%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed8,7100%
70689C-reactive proteinen (CRP)5,18100%
74802Albumine1,53100%
70469Magnesium1,89100%
70421Fosfaat1,35100%
70707Protrombinetijd3,46100%
74896Alkalische fosfatase1,39100%
70119Chloride1,44100%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)194%
74962Colloid osmolaliteit (colloid osmotische druk)185%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu174%
70115Concentratie- en verdunningsproef, elk169%
70703Bezinkingssnelheid168%
74803Myoglobine166%
70738Trombinetijd148%
70704Bloedingstijd142%
70425Cholesterol, totaal139%
70307Amylase137%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel131%
70128Kreatine128%
70460Triglyceriden128%
74251Cholesterol, HDL127%
70130Urinezuur125%
72649Ferritine122%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk122%
70714Eosinofielen tellen121%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)121%
70717Differentiele telling (hand)120%
77241Trombelastogram, eerste onderzoek117%
70303Sediment114%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief113%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)112%
72573Thyrotrofine (TSH)110%
72570Thyroxine (vrij T4)110%
70820BNP/NT-proBNP19%
70108Diaceetzuur17%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).17%
70761Heparine bepaling (anti Xa activiteit).16%
70716Reticulocyten tellen16%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)16%
70424Alkali reserve15%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep14%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen14%
74065HbAlc14%
70496Osmolariteit14%
70728Hemoglobine scheiding kwantitatief13%
72558hCG, beta-humaan choriongonadotrofine12%
72562Rh-LH belastingtest (= LH op 0-30-60 min).12%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)12%
72622Neuronspecifiek enolase (NSE)12%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch1,59100%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk175%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch158%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch155%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch154%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.131%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)130%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig123%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch118%
71105HBs antigeen112%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch111%
70626Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA)18%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch14%
70517Beta lactamase test14%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.13%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.13%
70513MRC + MBC-bepaling per antibioticum12%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed110%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay16%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.8,5100%
193006Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek op medische indicatie.19%
193021Logopedie.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190308Aortaklepprothese / Mitralisklepprothese.113%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd4,34100%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat116%
190389Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E15%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39673IC bespreking (per patiŽnt 1 maal te registreren).15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39679Hartteambespreking.1,55100%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.110%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname163%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).14%
39675Coordinatie intensive care door anesthesioloog.13%
;