(bv: 109799031, 979001220, 020109024, 131999140, 028899018, 149899002, 189599007, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (979001147) met declaratienummer (14D625)

Begeleiding in geval van hartlong- of longtransplantatie (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)


Prijs van: Begeleiding in geval van hartlong- of longtransplantatie (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)Kenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 5 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2014).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 731,14 Honorarium Specialisten: EUR 93,27 (declaratiecode: 14D625)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.166%
190011Eerste polikliniekbezoek.146%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.120%
190009Klinisch intercollegiaal consult.11%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.197%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.178%
33229Catheterisatie linker en evt. rechter hart, inclusief evt. angiografie (coronair en/of hart en/of arteria pulmonalis), drukmeting, O2-bepaling (arterieel en/of hart), aortografie, aansl.uitw.pm.156%
39844Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak, eenvoudig.14%
39839Spirografische longfunctiebepaling.13%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).12%
39774Duplex extracraniŽle halsvaten.12%
39775Duplex bloedvaten in extremiteiten.10%
39843Bewakingstelemetrie.10%
39778Uitbreiding Trans Cranieel Doppler-onderzoek (TCD)/duplex met 1 aanvullende test.10%
39771Standaard Trans Cranieel Doppler-onderzoek (TCD).10%
39495Dobutamine stress-echo.10%
39702Standaard electro-encephalografie (EEG), registratie tot 1 uur.10%
39773Trans CraniŽle (TC) duplex.10%
39845Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak, uitgebreid.10%
39846Beoordeling longfunctieonderzoek voor derden.10%
39737Onderzoek arteriŽle obstructies extremiteiten dmv bloeddrukmeting armen en/of benen of penis met CW doppler of plethysmografie incl PVR curven of doppler stroomsnelheid curven incl een belastingproef.10%
39837Residubepaling longen.10%
39704Electro-encephalografie (EEG)-registratie (1-6 uur).10%
39932Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie.10%
39739Duplexonderz. arterien of venen10%
33219Catheterisatie van het rechter hart, inclusief eventuele drukmeting, O2-bepaling, angiografie (veneuze hartcatheterisatie), aansluiting van een uitwendige pacemaker.10%
39496Begeleiding en interpretatie door cardioloog bij multislice CT-hart inclusief voor- en nabespreking met radioloog.10%
39693Klinisch peri-operatieve zorg.10%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.10%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.10%
39715Aanvullende eenvoudige kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG).10%
39829Intra-arteriŽle bloeddrukmeting.10%
39506Begeleiding en interpretatie MRI-hart door cardioloog inclusief voor- en nabespreking met radioloog.10%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
32910Onderbinding ductus botalli, tot 15 jaar.10%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39755Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie.11%
33285Poliklinische controle op de werking van de pacemaker, inclusief het eventueel gebruik van de cardioverter.11%
39680Perifeer infuus inbrengen.10%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.10%
33290Behandeling met de cardioverter.10%
3984824-uurs bloeddrukmeting.10%
32600Behandeling met zuigdrainages.10%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.143%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.138%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.128%
39494Echografie van het hart.127%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.110%
85720Radiologisch onderzoek arteriae coronariae.16%
39530Arteriografie.13%
89070Echografie onderste extremiteit.12%
85090MRI thorax(wand), mamma en mediastinum.11%
120246SPECT van hartkamers ECG-getriggerd met EF-berekening, inspanning en stress-test (244).11%
120245SPECT van hartkamers ECG-getriggerd, rust met EF- berekening (244).11%
39493Oesophagus echocardiografie TEE.11%
120241SPECT van myocard inspanning met stress-test.11%
87070Echografie van de buikorganen.10%
87090MRI abdomen.10%
81620Radiologisch onderzoek arteria carotis communis en/of externa en/of interna.10%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.10%
82505Volledige gebitsstatus of panoramixopname.10%
39303Ventriculografie.10%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.10%
86042CT onderzoek van de luchtwegen, met of zonder intraveneus contrastmiddel.10%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.10%
120240SPECT van myocard rust.10%
85140Multislice CT-hart inclusief voor- en nabespreking met cardioloog.10%
85190MRI-hart.10%
85070Echografie van het hart en/of de thorax.10%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.10%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.10%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.10%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.10%
120043Ejectiefractie L.V. met wandbewegingsanalyse.10%
82202Skeletvrije opname oogbol en/of localisatie corpus alienum in oog(kas).10%
120060Longperfusieonderzoek.10%
87111Radiologisch onderzoek slokdarm.10%
120061Longventilatieonderzoek met edelgassen of aerosolen.10%
88470Echografie van het scrotum.10%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.1,07100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,75100%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.189%
70443Kalium188%
70442Natrium187%
70419Kreatinine186%
70116Ureum181%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling174%
70715Trombocyten tellen150%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).144%
70689C-reactive proteinen (CRP)142%
74891ALAT, SGPT, Transaminase141%
70489ASAT, SGOT, transaminase140%
74895Kreatine-fosfokinase137%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)137%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.137%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.134%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase134%
74896Alkalische fosfatase131%
70425Cholesterol, totaal129%
70707Protrombinetijd127%
70421Fosfaat125%
72649Ferritine125%
74801Eiwit125%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.123%
74802Albumine123%
70128Kreatine119%
70703Bezinkingssnelheid118%
70130Urinezuur117%
74251Cholesterol, HDL116%
70307Amylase115%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk112%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed111%
70718Differentiele telling (machinaal)111%
70119Chloride111%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym111%
70115Concentratie- en verdunningsproef, elk111%
70460Triglyceriden110%
70469Magnesium19%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)17%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel16%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd16%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling15%
70303Sediment14%
74065HbAlc13%
74899Troponine, cardiale isovorm13%
72573Thyrotrofine (TSH)13%
70487Fibrinogeen13%
70738Trombinetijd13%
70717Differentiele telling (hand)12%
70714Eosinofielen tellen12%
72570Thyroxine (vrij T4)12%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)12%
77092Lymfocyten subpopulatie, tweede en elke volgende antistof12%
70820BNP/NT-proBNP11%
70737Tromboplastinetijd, partieel11%
74962Colloid osmolaliteit (colloid osmotische druk)11%
70437IJzer11%
70449Transferrine11%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep11%
72424Apolipoproteine A, B, C, E11%
70424Alkali reserve11%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).11%
70716Reticulocyten tellen11%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed10%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)10%
72582Foliumzuur10%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine10%
77102Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling.10%
70704Bloedingstijd10%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)10%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)10%
70108Diaceetzuur10%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)10%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.10%
74803Myoglobine10%
70468Melkzuur10%
72576Trijoodthyronine (T3)10%
70312Bloed (occult) in diverse materialen10%
70110Indican10%
72551Luteiniserend hormoon (LH)10%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)10%
79011Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-C)10%
71739Micro-albumine in urine10%
77291Haptoglobine10%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)10%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)10%
72531Oestron, oestradiol, elk10%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk10%
70476Immunoglobuline, elk10%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch10%
77451Antitrombine III activiteit10%
74330Antitrypsine typering, alfa-I10%
72575Thyroxine (T4)10%
72552Follikelstimulerend hormoon (FSH)10%
70445IJzerbindingscapaciteit10%
72561Groeihormoon, hGH, Somatropine10%
74758Bence Jones eiwit10%
72511Testosteron10%
74151Lipase10%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)10%
74064Geglyceerde hemoglobine10%
71732Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.10%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch120%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch17%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch16%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig14%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk14%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay12%
71105HBs antigeen12%
70007DNA/RNA-analyse (bv. sequentie-bepaling of sub-typering).12%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch12%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch11%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)11%
70001Hybridisatie, geautomatiseerd11%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch11%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.10%
70513MRC + MBC-bepaling per antibioticum10%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd10%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief10%
70621RA-test (Latex-agglutinatie)10%
70643Immunodiffusie reactie10%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch10%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.10%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.10%
71012Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media10%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.10%
70517Beta lactamase test10%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.10%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50503Immuno-pathologisch onderzoek.10%
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.10%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay10%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.10%
72897Theofylline, m.b.v. immunoassay10%
72887Cardiaca, identificatie en/of kwantificatie, m.b.v. immunoassay10%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed10%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.11%
193026Telefonische zitting (fysiotherapie).11%
193028Intake en onderzoek na screening (fysiotherapie)11%
193006Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek op medische indicatie.10%
193029Intake en onderzoek na verwijzing (fysiotherapie)10%
192964Intake en onderzoek na screening (oefentherapie).10%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd11%
190389Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E10%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190129IC consult. Intercollegiaal consult buiten de IC, spoed en niet-spoed.10%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39679Hartteambespreking.159%
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.11%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.10%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.15%
190021Klinische opname11%
190022Analyse behandeladvies en/of behandeling elders opgesteld en/of uitgevoerd, in het kader van een second opinion.10%
39692Preassessment opname.10%
;