(bv: 131999249, 029799098, 029199032, 099499027, 990027144, 109799017, 149999048, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (972804036) met declaratienummer (14D227)

Monitoring van de cyclus bij IVF-behandeling of injectie van sperma bij Verminderde vruchtbaarheid


Prijs van: Monitoring van de cyclus bij IVF-behandeling of injectie van sperma bij Verminderde vruchtbaarheidKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 6525 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 181,14 Honorarium Specialisten: EUR 105,48 (declaratiecode: 14D227)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,4467%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,267%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,067%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,880%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39114Cytologische en/of bacteriologische punctie.10%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.10%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39999Cryocyclus monitoring.1,02100%
33603Venasectie.1,12%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.1,030%
37532Cardiotocografie.10%
39996IUI met en zonder stimulatie.10%
39998Behandeling met gonadotrofines, pulsatiel GnRH.10%
39984Kunstmatige inseminatie, eenvoudige homoloog (KI) danwel kunstmatige donor inseminatie (KID).10%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39487Echografie in verband met ovulatie-inductie.2,0523%
39492Echografie van de buikorganen.1,5216%
39485Echografie ŗ-vue in verband met zwangerschap.1,150%
87070Echografie van de buikorganen.10%
88090MRI bekken.10%
120034Skeletdensitometrie heupen.10%
120035Skeletdensitometrie lumbale wervelkolom.10%
39421Hystero-salpingografie.10%
87511Radiologisch onderzoek dikke darm.10%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.1,4822%
72551Luteiniserend hormoon (LH)1,4415%
72531Oestron, oestradiol, elk1,4111%
72510Progesteron1,186%
72557hCG, humaan choriongonadotrofine, intact molecuul1,293%
72558hCG, beta-humaan choriongonadotrofine1,183%
72530Oestriol bij gravidae1,042%
72552Follikelstimulerend hormoon (FSH)1,221%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,180%
72573Thyrotrofine (TSH)1,010%
78041Zwangerschapsreactie uit serum1,090%
72565Prolactine (PRL)1,050%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,020%
70715Trombocyten tellen1,070%
72570Thyroxine (vrij T4)1,010%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.10%
70419Kreatinine1,10%
72559hCG, betavrij-humaan choriongonadodrofine1,510%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk10%
78081hCG kwantitatief uit serum1,40%
70689C-reactive proteinen (CRP)10%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,040%
72511Testosteron10%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,050%
70703Bezinkingssnelheid10%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase10%
70442Natrium1,210%
70443Kalium1,210%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,20%
70116Ureum1,20%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine10%
70707Protrombinetijd10%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,50%
70755Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans.1,250%
74896Alkalische fosfatase10%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,50%
70303Sediment10%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,250%
70718Differentiele telling (machinaal)10%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,110%
72649Ferritine10%
70130Urinezuur10%
74802Albumine1,670%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,330%
72519Sex hormone binding globulin (SHBG)10%
72582Foliumzuur10%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling1,330%
72520Somatomedine10%
74801Eiwit1,670%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,820%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.10%
70437IJzer10%
72516Dehydro-epi-androsteronsulfaat (DHEA-S)10%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)10%
70704Bloedingstijd10%
79006Bloedcelchemie, rood, bijzonder (CLB-B)5,50%
77451Antitrombine III activiteit10%
70123Homocysteine10%
70307Amylase10%
74895Kreatine-fosfokinase10%
70108Diaceetzuur10%
77572Proteine C antigeen20%
79018Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-C)20%
70469Magnesium10%
70110Indican10%
70714Eosinofielen tellen10%
74064Geglyceerde hemoglobine10%
72575Thyroxine (T4)10%
70202Bilirubine, kwalitatief10%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)10%
74804Glycoproteine, alfa-I-zure20%
79024Leucocyten-/Trombocytenserologie, bijzonder (CLB-C)70%
70476Immunoglobuline, elk10%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)10%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).50%
72576Trijoodthyronine (T3)10%
70208Amylase10%
72631Alfa-foetoproteine (AFP)10%
70478Fenylalanine10%
70119Chloride10%
70716Reticulocyten tellen20%
74251Cholesterol, HDL10%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)10%
72501Cortisol10%
72642Gastrine10%
70425Cholesterol, totaal10%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)4,160%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,481%
71105HBs antigeen1,071%
70626Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA)1,031%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay10%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.1,040%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch3,040%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd2,630%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig1,170%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,360%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch1,070%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,020%
70001Hybridisatie, geautomatiseerd2,710%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch8,820%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk10%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch1,180%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF10%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.10%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.10%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch10%
71120Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. CBR of HAR per bepaling10%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50502Cytodiagnostisch onderzoek van een cervix-preparaat (deze code is niet bestemd voor onderzoek ten gevolge van het bevolkingsonderzoek).10%
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.10%
50511Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes met weefsel en/of cellen (o.a. CISH, ISH, FISH) en frequent aangevr. bepalingen van de aanw. van micro-org. (HPV, TBC, EBV, HSV, Bartonella).10%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.10%
50509Cytodiagnostisch onderzoek cervix-preparaat ivm bevolkingsonderzoek (preventief planmatig georganiseerd cytodiagnostisch onderzoek, waarbij het cervix-preparaat wordt afgenomen door de huisarts).10%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.10%
78013Opwerken van sperma ten behoeve van fertilisatie10%
79993CLB-referentietarief.10%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
194161Nieuwe inschrijving (verwijzing, registratie, informatie, dossier) - medisch psycholoog.1,250%
194171Consultaties - overleg (inter)collegiaal - medisch psycholoog10%
194156Rapportage (brief, correspondentie, rapport)†- medisch psycholoog10%
194162Intake face-to-face contact - medisch psycholoog10%
194163Behandelingscontact - medisch psycholoog.30%
194155Gegevensbeheer (dossier, info, interpretaties, decursus)† - medisch psycholoog10%
193015Bekkenfysiotherapie20%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,111%
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,080%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,435%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).10%
39691Preassessment dagopname.10%
;