(bv: 990022075, 990616020, 099999014, 049899007, 049899011, 149599030, 099799019, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (972802090) met declaratienummer (14D578)

Operatie (Met maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel


Prijs van: Operatie (Met maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelselKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 4 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 94 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 7 729,84 Honorarium Specialisten: EUR 2 254,73 (declaratiecode: 14D578)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,05100%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,16100%
190011Eerste polikliniekbezoek.126%
190017Medebehandeling (voor IC medebehandeling zie 039672).14%
190009Klinisch intercollegiaal consult.1,52%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,053%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.1,85100%
190205Verpleegdag klasse 3B.1,88100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.132%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).2,26%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.14%
39743Standaard electromyografisch onderzoek (EMG) (< 45 min.).12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
30330Verwijderen aandoening extramedullair (oa spinale tumor, vaatafwijking, hematoom).1,1147%
30114Operatieve behandeling intraparenchymale aandoening supratentorieel oppervlakkig (oa tumor, cavernoom) zonder betrokkenheid ventrikel, basale kernen, thalamus.1,0246%
30491Operatie aan de plexus cervicobrachialis.14%
33424Operatieve behandeling intracranieel aneurysma voorste deel cirkel van Willis, frontotemporale benadering.1,053%
38909Operatie van grote en gecompliceerde gezwellen, excl. Moh's chirurgie.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39945Intra-operatieve monitoring met registratie van 2 modaliteiten(SEP, MEP, EMG, EEG, of H-reflex).168%
38421Plaatsbepaling aandoening met behulp van neuronavigatie.1,0249%
39947Intra-operatieve monitoring met fluorescentie technieken (5-ALA of isocyanide groen).128%
39948Intra-operatieve monitoring dmv neuropsychologisch onderzoek en/of taaltesten.116%
32075Behandeling van een neusbloeding door middel van een Bellocq-tamponade.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
81093MRI hersenen - standaard.1,4797%
81092MRI hersenen - met contrast.1,4993%
81290MRI hersenen146%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).122%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.114%
83290MRI thoracale wervelkolom.1,0413%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.1,0713%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.113%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.111%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.1,279%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,229%
82490MRI achterste schedelgroeve.17%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.1,274%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.1,563%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70715Trombocyten tellen1,18100%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).1,13100%
70116Ureum1,06100%
70442Natrium1,84100%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed1,36100%
70419Kreatinine1,17100%
70443Kalium1,88100%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.2,13100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,13100%
70424Alkali reserve1,17100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).2,87100%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.2,41100%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.197%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.175%
70468Melkzuur170%
70119Chloride151%
70707Protrombinetijd138%
70689C-reactive proteinen (CRP)133%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed133%
70469Magnesium131%
70421Fosfaat129%
74891ALAT, SGPT, Transaminase126%
70489ASAT, SGOT, transaminase125%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase124%
74896Alkalische fosfatase122%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)121%
70737Tromboplastinetijd, partieel119%
70703Bezinkingssnelheid118%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel116%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)115%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk115%
74802Albumine115%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd113%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.112%
70718Differentiele telling (machinaal)112%
74895Kreatine-fosfokinase110%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)1,649%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling1,328%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep16%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).16%
70487Fibrinogeen16%
70704Bloedingstijd2,115%
74801Eiwit14%
72649Ferritine14%
70738Trombinetijd13%
70128Kreatine1,93%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym13%
79011Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-C)13%
70717Differentiele telling (hand)13%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).13%
70307Amylase1,12%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk1,852%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu5,162%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)1,572%
72424Apolipoproteine A, B, C, E1,072%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch111%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.1,016%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk14%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch13%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch13%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,21100%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.198%
50514Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes weefsel en/of cellen (oa CISH, ISH, FISH) en frequent aangevr.bepalingen op aanw.andere micro-organismen dan HPV (o.a.TBC,EBV,HSV,Bartonella).123%
50512Complexe moleculaire diagnostiek - bepalingen op geÔsoleerd DNA, RNA of eiwit anders dan frequent aangevraagde bepalingen op micro-organismen.1,244%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed1,852%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.157%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190654Kunststof duratransplantaat.185%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd1,92100%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190142IC opnametoeslag groep 3. Wordt geregistreerd op de eerste IC behandeldag.1,737%
190143IC beademingstoeslag groep 31,423%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,168%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname181%
39692Preassessment opname.126%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.117%
190034Afwezigheidsdag1,97%
39691Preassessment dagopname.14%
190111Toeslag neurochirurgie4,633%
;