(bv: 990004039, 020108191, 990816013, 020108236, 119599014, 109799014, 079799003, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (199299026) met declaratienummer (15D057)

Implanteren van een heupprothese (Met verpleegligdagen) bij Breuk van het dijbeen


Prijs van: Implanteren van een heupprothese (Met verpleegligdagen) bij Breuk van het dijbeenKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 11 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 1133 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 10 145,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0263%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,3948%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0927%
190009Klinisch intercollegiaal consult.1,983%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.10,8980%
190205Verpleegdag klasse 3B.12,4120%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,2750%
39843Bewakingstelemetrie.1,162%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38565Vervanging van de femurkop.1,0351%
38567Vervanging van de femurkop en het acetabulum.1,0345%
38569Verwijderen van een ge‹mplanteerde total hip + re‹mplantatie nieuwe total hip.1,025%
38533Operatieve behandeling fractuur van het collum van het femur.1,053%
39032Transplantatie van bot of kraakbeen.1,052%
38541Capsulectomie en artrolyse van het heupgewricht.1,052%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,1711%
38530Conservatieve behandeling fractuur van het collum van het femur, respectievelijk een pertrochantere fractuur.14%
39099Anesthesie bij behandeling met radium of isotopen in gesloten bronnen.1,064%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.1,114%
38556Onbloedige repositie traumatische heupluxatie.1,473%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.2,7498%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,3955%
89302Radiologisch onderzoek bovenbeen.1,5916%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.1,195%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder röntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiënten).1,094%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.1,783%
84602Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers.1,83%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,072%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).5,6196%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiëntmateriaal.9,290%
70443Kalium3,3683%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling3,2181%
70442Natrium3,2580%
70419Kreatinine3,0280%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.5,0870%
70715Trombocyten tellen2,6469%
70116Ureum2,8168%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,9763%
70689C-reactive proteinen (CRP)2,7662%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,8359%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,3352%
74896Alkalische fosfatase1,345%
70703Bezinkingssnelheid2,2244%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,3243%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,3742%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,3339%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,6333%
70718Differentiele telling (machinaal)1,5228%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,4724%
74802Albumine1,4622%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,3121%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling3,9820%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)3,0120%
70307Amylase1,0917%
74801Eiwit1,2616%
70119Chloride1,3516%
70707Protrombinetijd2,7515%
70303Sediment1,2114%
74895Kreatine-fosfokinase1,4614%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,4612%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed2,9410%
70421Fosfaat1,699%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,679%
70717Differentiele telling (hand)1,619%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed2,348%
72573Thyrotrofine (TSH)1,088%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,467%
70714Eosinofielen tellen1,485%
70820BNP/NT-proBNP1,375%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,375%
70469Magnesium2,24%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,024%
70208Amylase1,14%
72582Foliumzuur1,034%
72570Thyroxine (vrij T4)1,114%
70424Alkali reserve2,274%
72649Ferritine1,324%
70115Concentratie- en verdunningsproef, elk11,743%
70468Melkzuur1,913%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,073%
70716Reticulocyten tellen1,832%
74899Troponine, cardiale isovorm1,412%
70108Diaceetzuur1,112%
70487Fibrinogeen1,332%
70737Tromboplastinetijd, partieel1,332%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,5814%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,6612%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch2,299%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2,349%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch14,547%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch3,294%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,664%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,482%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,0611%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72820Alcohol, kwantitatief met identificatie1,014%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.9,9157%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190305Totale heup.1,0297%
190344Kop-hals prothese, kort.1,016%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd2,6825%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,1177%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.1,096%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0972%
39692Preassessment opname.1,0619%
39691Preassessment dagopname.1,075%
;