(bv: 990416058, 119599006, 149399040, 990061030, 109999038, 979001184, 991216021, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (199299009) met declaratienummer (15D044)

Implanteren van een lange prothese bij Breuk van het dijbeen


Prijs van: Implanteren van een lange prothese bij Breuk van het dijbeenKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 11 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 626 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 7 815,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0266%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,2736%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1121%
190009Klinisch intercollegiaal consult.1,253%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.10,86100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,2545%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38565Vervanging van de femurkop.194%
38533Operatieve behandeling fractuur van het collum van het femur.1,064%
38540Arthrotomie van de heup.1,252%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,176%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.1,222%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.2,2293%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,4467%
89302Radiologisch onderzoek bovenbeen.1,7418%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.1,444%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).1,134%
84602Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers.1,833%
89042CT van het bekken inclusief inbrengen orale en/of rectale contraststof. Met of zonder toediening van een intraveneus contrastmiddel.13%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.1,453%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.13%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.13%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.13%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.1,52%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.8,6394%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).4,6491%
70443Kalium3,2185%
70419Kreatinine2,9884%
70442Natrium3,1883%
70116Ureum2,9480%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,2771%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.4,169%
70715Trombocyten tellen2,3368%
70689C-reactive proteinen (CRP)3,0462%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling3,2360%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,4756%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,4354%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,4249%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,3946%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,2838%
70718Differentiele telling (machinaal)1,9237%
70703Bezinkingssnelheid2,737%
70307Amylase1,2635%
74896Alkalische fosfatase1,3532%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,7729%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)3,7826%
74802Albumine1,3426%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,2122%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,7121%
74895Kreatine-fosfokinase1,4221%
74801Eiwit1,2720%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed2,5217%
70303Sediment1,2817%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,7415%
70717Differentiele telling (hand)2,4915%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling5,4614%
70421Fosfaat1,1613%
70707Protrombinetijd3,4513%
70744Alkalische fosfatase, kwantitatief, in leucocyten3,0510%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,3310%
70119Chloride1,329%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,329%
74899Troponine, cardiale isovorm1,58%
70714Eosinofielen tellen1,388%
72573Thyrotrofine (TSH)1,077%
70215Melkzuur, kwantitatief1,086%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,426%
70820BNP/NT-proBNP1,385%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,055%
72649Ferritine1,255%
79995INR-bepaling (incl. ordertarief)3,115%
72582Foliumzuur15%
70469Magnesium1,064%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,214%
74064Geglyceerde hemoglobine1,083%
70437IJzer1,253%
70425Cholesterol, totaal1,093%
70449Transferrine1,453%
70424Alkali reserve1,33%
72570Thyroxine (vrij T4)1,13%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,222%
70460Triglyceriden1,112%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)22%
70716Reticulocyten tellen2,132%
71511Vitamine B1, Thiamine12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,7723%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,7615%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,6913%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,4912%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch6,8611%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)29%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,693%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch1,253%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,0210%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72820Alcohol, kwantitatief met identificatie1,074%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed1,074%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.8,437%
193012Enkelvoudige ergotherapie2,333%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190345Kop-hals prothese, lang.1100%
190344Kop-hals prothese, kort.19%
190305Totale heup.1,077%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd337%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190126IC opnametoeslag groep 1. Wordt geregistreerd op de eerste IC behandeldag.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,0673%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,115%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0876%
39692Preassessment opname.1,0922%
;