(bv: 990216006, 131999147, 979001163, 990017018, 019999046, 990316016, 029399011, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (199299002) met declaratienummer (15D037)

Ernstig tot zeer ernstig letsel bij Een niet nader gespecificeerd letsel


Prijs van: Ernstig tot zeer ernstig letsel bij Een niet nader gespecificeerd letselKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 3 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

Prijs van de behandeling
Geen prijs gevonden
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunenn vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0445%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0333%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,3532%
190017Medebehandeling (voor IC medebehandeling zie 039672).13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.18%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.6,4637%
190204Verpleegdag.6,086%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.1,0133%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.1,0524%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,5118%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.1,3811%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).6,433%
34483Diagnostische gastroscopie met behulp van fiberscoop inclusief eventuele proefexcisie(s) en operatieve endoscopie.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190020Behandeling multi-traumazorg ISS>=16.1100%
38941Poliklinische wondexcisie en wondtoilet zonder verwijzing. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).119%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.1,0316%
32600Behandeling met zuigdrainages.1,1810%
39677Life support S.E.H.17%
39680Perifeer infuus inbrengen.17%
33292Resuscitatie, al of niet met defibrillatie.1,44%
38184Conservatieve behandeling clavicula fractuur.13%
38885(Poli-)klinisch aanleggen van circulair arm- of beengips als vervolgbehandeling van elders behandelde of gereponeerde fracturen.13%
39941Tracheaspoeling en/of maagheveling.12%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,22%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,1468%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,1652%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.1,242%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.1,2941%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,0540%
87070Echografie van de buikorganen.1,0439%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,0939%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.1,0636%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,0525%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,0622%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.1,389%
89042CT van het bekken inclusief inbrengen orale en/of rectale contraststof. Met of zonder toediening van een intraveneus contrastmiddel.18%
84602Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers.1,697%
82042CT onderzoek van de aangezichtsschedel, met of zonder intraveneus contrast.17%
84402Radiologisch onderzoek elleboog en/of onderarm.1,444%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.1,54%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.2,143%
89302Radiologisch onderzoek bovenbeen.1,173%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.3,3339%
70442Natrium4,4339%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).6,5639%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).1,8439%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.4,0138%
70443Kalium4,5638%
70419Kreatinine2,3637%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.3,637%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling2,3137%
70715Trombocyten tellen1,936%
70116Ureum2,4635%
70737Tromboplastinetijd, partieel1,9430%
70689C-reactive proteinen (CRP)2,3228%
70707Protrombinetijd1,8925%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed5,3322%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.5,6621%
74891ALAT, SGPT, Transaminase2,0919%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,7919%
74896Alkalische fosfatase2,1919%
70489ASAT, SGOT, transaminase2,1419%
70703Bezinkingssnelheid1,118%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)2,3417%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2,4814%
70487Fibrinogeen1,3914%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,4514%
70468Melkzuur5,6713%
70119Chloride2,0412%
74895Kreatine-fosfokinase211%
72649Ferritine2,3311%
74803Myoglobine1,2210%
70307Amylase1,4110%
70424Alkali reserve19,7310%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,719%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym29%
74802Albumine2,259%
70421Fosfaat3,398%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling1,637%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk1,337%
70469Magnesium4,466%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).16%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep2,425%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)9,555%
72573Thyrotrofine (TSH)1,185%
70718Differentiele telling (machinaal)2,224%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,564%
74801Eiwit2,254%
70717Differentiele telling (hand)2,573%
70303Sediment13%
70496Osmolariteit13%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,673%
77432Fibrinogeen splitsingsprodukten, kwantitatief12%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,22%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch44%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,713%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.13%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2,53%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.7,62%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72820Alcohol, kwantitatief met identificatie17%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed1,337%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.7,5710%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd6,149%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat4,714%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,5195%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.2,1432%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0437%
;