(bv: 192001046, 049799006, 029799098, 990089032, 149999027, 119499051, 979002187, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (192001049) met declaratienummer (15B332)

Ingreep aan een gewricht (verwijderen van een prothese) bij Een complicatie als gevolg van chirurgische of medische behandeling


Prijs van: Ingreep aan een gewricht (verwijderen van een prothese) bij Een complicatie als gevolg van chirurgische of medische behandelingKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 7 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 54 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,9290%
190011Eerste polikliniekbezoek.121%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,2514%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.7,8886%
190205Verpleegdag klasse 3B.5,6710%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.121%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38778Verwijderen prothese enkelgewricht.121%
38165Verwijderen prothese humeruskop.117%
38315Verwijderen prothese handwortelbeentje.117%
38763Panarthrodese.114%
38267Verwijderen prothese elleboog.114%
38166Verwijderen prothese humeruskop en schouderkom.110%
38664Verwijderen prothese kniegewricht.17%
38266Verwijderen prothese distale ulna-of radiuskop.17%
38317Verwijderen prothese polsgewricht.13%
38941Poliklinische wondexcisie en wondtoilet zonder verwijzing. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).13%
38376Operatieve behandeling van een ruptuur van collaterale banden van het metacarpofalangeale, carpometacarpale of interfalangeale gewricht (DIP, PIP).13%
38942Klinische wondexcisie en wondtoilet. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).13%
38675Operatieve behandeling van een zogenaamde spontane ruptuur van de gedegenereerde achillespees.13%
38779Verwijderen prothese eerste metatarso-phalangeaal gewricht.13%
38380Arthroplastiek van een metacarpophalangeaal gewricht met synoviectomie en verplanten van de extensorpees.13%
38754Uitgebreide operatie wegens misvormingen aan de voet. Combinatie van arthrodese met arthrolysis, peesverlenging en peesverplanting.13%
38300Extirpatie van handwortelbeentjes.13%
38822Verwijdering van cerclages of K-draad uit een bot.13%
38640Eenvoudige artrotomie of achterste capsulotomie van de knie.13%
38760Arthrodese van een interphalangeaal gewricht van de voet.13%
38872Transpositie van een pees, verzetten van de insertie.13%
38663Prothese implantatie kniegewricht.13%
38240Arthrotomie van de elleboog.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38894Verwijderen klein gips.221%
38895Verwijderen groot gips.1,817%
39102Circulair gips voor hand en onderarm.114%
38697Circulair gips voor voet en onderbeen.410%
39100Gipsspalk voor hand en elleboog.1,3310%
38196Circulair gips voor hand, onder- en bovenarm.1,57%
38584Gipsspalk voor voet, onder-en bovenbeen.1,57%
39682Inbrengen voedingskatheter of centrale veneuze katheter niet gerelateerd aan een operatie.17%
38877Aanmeten van prothesen, orthesen en dergelijke, beperkt.13%
38583Gipskoker been.33%
39680Perifeer infuus inbrengen.33%
38179Repositie schouderluxatie.13%
38903Maken kleine statische spalk.13%
38195Gipsspalk voor hand, onder-en bovenarm.13%
38798Gipsschoen.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.1,8828%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.3,1424%
84602Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers.1,2514%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).114%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.37%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.27%
120031Meerfasen skeletonderzoek.17%
84402Radiologisch onderzoek elleboog en/of onderarm.17%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.13%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.13%
89070Echografie onderste extremiteit.13%
120154Abces/ontstekingslokalisatie met behulp van gelabelde leukoīs.13%
89142CT onderzoek van de onderste extremiteiten, met of zonder intraveneus contrast.13%
120230SPECT van skelet detail.13%
84613Arhthrografie polsgewricht.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).3,3362%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.8,1259%
70442Natrium2,5445%
70419Kreatinine2,6245%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling4,6245%
70443Kalium2,7541%
70116Ureum2,5841%
70703Bezinkingssnelheid4,1838%
70689C-reactive proteinen (CRP)5,234%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,8931%
70715Trombocyten tellen2,4324%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,8321%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.2,8321%
70119Chloride210%
70718Differentiele telling (machinaal)6,3310%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)2,6710%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.110%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,57%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,57%
74896Alkalische fosfatase1,57%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed17%
79011Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-C)27%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,57%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,57%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,57%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)13%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.63%
77432Fibrinogeen splitsingsprodukten, kwantitatief13%
74801Eiwit13%
70303Sediment13%
70717Differentiele telling (hand)13%
74899Troponine, cardiale isovorm13%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed13%
70108Diaceetzuur13%
74802Albumine13%
70307Amylase13%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu23%
70421Fosfaat13%
70110Indican13%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling123%
70468Melkzuur13%
70312Bloed (occult) in diverse materialen13%
70738Trombinetijd13%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).13%
70424Alkali reserve13%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel33%
70707Protrombinetijd93%
70469Magnesium13%
79995INR-bepaling (incl. ordertarief)33%
70820BNP/NT-proBNP13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch2,534%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk3,134%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch3,4324%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch16,1721%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch3,417%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch1,3310%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)1,3310%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch5,57%
70001Hybridisatie, geautomatiseerd73%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch13%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig13%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch13%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief13%
70517Beta lactamase test13%
70007DNA/RNA-analyse (bv. sequentie-bepaling of sub-typering).23%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.114%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79993CLB-referentietarief.27%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.33%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay33%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.11,417%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190306Knieprothese.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd215%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,514%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0662%
39692Preassessment opname.134%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.27%
190038Verblijf vervallen ziekenhuisindicatie, niet verpleeghuis.103%
39691Preassessment dagopname.13%
;