(bv: 119499062, 131999090, 991900005, 972804029, 979004016, 990916008, 029499031, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (182199003) met declaratienummer (15C971)

Maximaal 5 verpleegligdagen bij Flauwvallen / vermoeidheid / koorts / een vergelijkbare algemene klacht


Prijs van: Maximaal 5 verpleegligdagen bij Flauwvallen / vermoeidheid / koorts / een vergelijkbare algemene klachtKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 2 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 8424 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 2 060,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0249%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0733%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,4821%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,412%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.2,5290%
190205Verpleegdag klasse 3B.2,568%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,1535%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,063%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.1,042%
39729Slaap-Apneu registratie (screening).12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,069%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,1244%
87070Echografie van de buikorganen.1,0713%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,058%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,027%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,075%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,083%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70419Kreatinine2,0979%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.4,7179%
70443Kalium2,1979%
70442Natrium2,2679%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).2,1777%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,8476%
70715Trombocyten tellen1,774%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,7369%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.2,5869%
70116Ureum1,8669%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,4468%
74896Alkalische fosfatase1,4166%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,4265%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,4364%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,4364%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,7154%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,444%
74802Albumine1,3244%
70703Bezinkingssnelheid1,2938%
70718Differentiele telling (machinaal)1,3337%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,7335%
70307Amylase1,1827%
74895Kreatine-fosfokinase1,3125%
74801Eiwit1,2924%
70421Fosfaat1,3819%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed2,0118%
72573Thyrotrofine (TSH)1,0718%
70303Sediment1,1817%
70119Chloride1,5317%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,5614%
70707Protrombinetijd1,6114%
70717Differentiele telling (hand)1,4311%
72649Ferritine1,1610%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling1,6110%
72570Thyroxine (vrij T4)1,099%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,719%
70425Cholesterol, totaal1,058%
74899Troponine, cardiale isovorm1,328%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,068%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,658%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,188%
70469Magnesium1,628%
70468Melkzuur1,597%
72582Foliumzuur1,057%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,287%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,357%
70424Alkali reserve1,727%
70437IJzer1,17%
70714Eosinofielen tellen1,277%
70460Triglyceriden1,046%
70449Transferrine1,086%
70716Reticulocyten tellen1,615%
74251Cholesterol, HDL1,495%
74151Lipase1,185%
70496Osmolariteit2,65%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,674%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)1,914%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,144%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch2,573%
72501Cortisol2,363%
70820BNP/NT-proBNP1,173%
77291Haptoglobine1,093%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)3,353%
70130Urinezuur1,193%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief1,093%
74065HbAlc1,193%
70108Diaceetzuur1,192%
70445IJzerbindingscapaciteit1,192%
70208Amylase1,192%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,132%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie1,712%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,222%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,3417%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,2216%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,2514%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,78%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay4,035%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch10,915%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,485%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,684%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,694%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch2,533%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,733%
71105HBs antigeen1,062%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,424%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72820Alcohol, kwantitatief met identificatie1,143%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.1,42%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd2,964%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,0769%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.1,062%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0276%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,376%
;