(bv: 099699076, 099699046, 990027178, 990061006, 972804034, 079899017, 099899051, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (170901035) met declaratienummer (15C940)

Operatie bij Een aangeboren afwijking van de heup


Prijs van: Operatie bij Een aangeboren afwijking van de heupKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 4 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 3 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,8172%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1433%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1714%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,3321%
190055Dagverpleging II.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.5,9151%
190205Verpleegdag klasse 3B.4,7821%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39418Artroscopie van de heup.17%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38851Blootleggen en doorsnijden van pezen of spieren.1,3849%
38868Verlengen, verkorten of uitsnijden van pezen, fascien of spieren, open procedure (zie 038867 voor endoscopisch).1,3321%
38560Acetabuloplastiek.19%
38552Bloedige repositie verouderde traumatische heupluxatie.17%
38942Klinische wondexcisie en wondtoilet. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).35%
38876Verlengen, verkorten of uitsnijden van pezen, fascien of spieren.22%
34503Endoscopische gastrostomie (zie 034501 voor open procedure).12%
38640Eenvoudige artrotomie of achterste capsulotomie van de knie.12%
38912Operatieve verwijdering van gezwellen, corpora aliena en dergelijke, uitgaande van of zich bevindende in dieper liggende structuren dan in code 038911 is omschreven.12%
38510Intertrochantaire verschuivingsosteotomie zonder osteosynthese.12%
38826Verwijdering een of meerdere schroeven uit een bot.12%
38541Capsulectomie en artrolyse van het heupgewricht.12%
38943Poliklinische wondexcisie en wondtoilet na verwijzing. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).12%
30540Neurolytische blokkade van een of meer perifere zenuwen.22%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38582Gipsbroek, niet verband houdende met een operatieve ingreep.1,3314%
38895Verwijderen groot gips.1,337%
38580Gipsbroek.17%
38889Vernieuwing gipsverband.35%
38894Verwijderen klein gips.15%
38584Gipsspalk voor voet, onder-en bovenbeen.15%
30561Serie epidurale injecties ,sacraal.12%
38756Cons.behandeling ernstige aangeboren of verkregen (trauma-ontstekingen) misvormingen voet, welke minimaal 5 keer per jaar behandeling vereisen met redresserende verbanden, plexiglas spalken ed..42%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.22%
38878Aanmeten van prothesen, orthesen en dergelijke, uitgebreid.12%
39499Injectie onder doorlichting.12%
39680Perifeer infuus inbrengen.12%
38583Gipskoker been.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.2,0456%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).1,1121%
89090MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en).17%
89213Arthrografie heupgewricht.15%
83615Inbrengen van intrathecaal of intra-articulair contrast door de radioloog, t.b.v. MRI of CT.12%
87070Echografie van de buikorganen.12%
89042CT van het bekken inclusief inbrengen orale en/of rectale contraststof. Met of zonder toediening van een intraveneus contrastmiddel.12%
39401Arthrografie van de heup.12%
89070Echografie onderste extremiteit.22%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).2,523%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.2,2221%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,8616%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).1,759%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,759%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,337%
70715Trombocyten tellen27%
70443Kalium1,677%
70116Ureum25%
70703Bezinkingssnelheid1,55%
70119Chloride15%
70442Natrium25%
70419Kreatinine25%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)12%
70489ASAT, SGOT, transaminase12%
70108Diaceetzuur12%
72573Thyrotrofine (TSH)12%
70421Fosfaat12%
74891ALAT, SGPT, Transaminase12%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed12%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.12%
74896Alkalische fosfatase12%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase12%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk12%
72570Thyroxine (vrij T4)12%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)22%
70307Amylase12%
74801Eiwit12%
70718Differentiele telling (machinaal)22%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.72%
72571Trijoodthyronine (vrij T3)12%
70689C-reactive proteinen (CRP)12%
74802Albumine12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch62%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.42%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch12%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.67%
193003Kinderfysiotherapie55%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190010Multidisciplinair consult.12%
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,149%
39692Preassessment opname.1,212%
39691Preassessment dagopname.19%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,337%
190034Afwezigheidsdag25%
;