(bv: 029799094, 090301007, 020117020, 219899021, 199799004, 059899030, 990027168, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (149599026) met declaratienummer (15C895)

Kijkoperatie (Met verpleegligdagen) bij Een nieraandoening


Prijs van: Kijkoperatie (Met verpleegligdagen) bij Een nieraandoeningKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 5 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 1079 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 4 830,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,0769%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1530%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1923%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,094%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.4,7193%
190205Verpleegdag klasse 3B.6,535%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39172Ureterorenoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).1,1615%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,1315%
39859Cysto-urethroscopie.1,099%
39860Chromocystoscopie.1,097%
39865Urodynamisch onderzoek met 1 kanaal (uroflowmetrie).1,052%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
36170Retrograde endoscopische plaatsing van een stent (oa JJ), al dan niet met dilatatie van de ureter.1,1954%
36087Percutane nefrostomie.1,3317%
39161Endoscopisch katheteriseren of sonderen van nierbekken of ureter.1,214%
36198Antegrade sondage en dilatatie van de ureter en/of het plaatsen van een stent (endoprothese).1,0912%
36192Endoscopische uretersteenbehandeling (dmv ureterorenoscopie).1,168%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
36201Transurethraal verwijderen van een of meer corpora aliena.1,115%
39881Urologische behandeling dilataties en catheterisaties.1,275%
39680Perifeer infuus inbrengen.1,184%
39099Anesthesie bij behandeling met radium of isotopen in gesloten bronnen.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).1,1268%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,3346%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,1722%
87070Echografie van de buikorganen.1,2316%
39492Echografie van de buikorganen.1,5313%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,637%
120102Renografie met farmacologische interventie.1,037%
39479Echografie van de nier.1,347%
88011Radiologisch onderzoek urinewegen, retrograad contrast.1,096%
88118Antegrade pyleografie.1,115%
120101Renografie (102).1,043%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.5,6373%
70419Kreatinine3,6263%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).3,0460%
70443Kalium3,3558%
70442Natrium3,3457%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling3,0654%
70116Ureum3,1150%
70689C-reactive proteinen (CRP)3,1444%
70715Trombocyten tellen2,140%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.3,4529%
70703Bezinkingssnelheid1,8327%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,7525%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,4822%
74896Alkalische fosfatase1,4421%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,4720%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,4920%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,4118%
70303Sediment1,3416%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,7614%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,7713%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,7913%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,8513%
70718Differentiele telling (machinaal)1,8212%
74802Albumine1,7511%
74801Eiwit1,579%
70119Chloride1,939%
70707Protrombinetijd2,588%
70421Fosfaat1,918%
70307Amylase1,447%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)2,816%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed2,586%
74895Kreatine-fosfokinase1,345%
70717Differentiele telling (hand)1,755%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling1,985%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)1,374%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed3,114%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,684%
70130Urinezuur1,443%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,383%
70424Alkali reserve2,43%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,443%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)4,153%
70468Melkzuur1,883%
70469Magnesium2,492%
70714Eosinofielen tellen1,482%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,8635%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,9134%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2,3625%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch18,5421%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,4113%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,3710%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch3,388%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,84%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch1,414%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.1,482%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,612%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd4,085%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,2326%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,177%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,1477%
39692Preassessment opname.1,0725%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,329%
39691Preassessment dagopname.1,036%
;