(bv: 979002138, 020108179, 972804024, 972802074, 069899230, 090301008, 219799002, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (149599014) met declaratienummer (15C885)

6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van nier(en) of urineleiders


Prijs van: 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van nier(en) of urineleidersKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 10 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 1118 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 5 235,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,3961%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,2638%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1636%
190009Klinisch intercollegiaal consult.1,813%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,694%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.9,4282%
190205Verpleegdag klasse 3B.10,7418%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,2918%
39860Chromocystoscopie.1,24%
39859Cysto-urethroscopie.1,14%
39865Urodynamisch onderzoek met 1 kanaal (uroflowmetrie).1,163%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.1,232%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,2410%
39881Urologische behandeling dilataties en catheterisaties.1,266%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87070Echografie van de buikorganen.1,2644%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,3934%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,2329%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,2323%
39492Echografie van de buikorganen.1,311%
88118Antegrade pyleografie.1,325%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,084%
39479Echografie van de nier.1,184%
120102Renografie met farmacologische interventie.1,12%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).1,552%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70419Kreatinine6,3492%
70442Natrium6,1591%
70443Kalium5,8891%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling5,0690%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).7,0790%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.10,9286%
70689C-reactive proteinen (CRP)4,3986%
70116Ureum5,0984%
70715Trombocyten tellen4,179%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.5,5760%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.5,3760%
74891ALAT, SGPT, Transaminase2,4158%
74896Alkalische fosfatase2,3957%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase2,3957%
70489ASAT, SGOT, transaminase2,4355%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)2,4455%
70703Bezinkingssnelheid2,1752%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2,9849%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.3,7742%
70718Differentiele telling (machinaal)1,9741%
74802Albumine2,9939%
74801Eiwit3,7537%
70303Sediment1,9436%
70421Fosfaat3,8730%
70119Chloride2,4825%
70307Amylase1,6624%
70707Protrombinetijd3,0718%
74895Kreatine-fosfokinase1,9218%
70717Differentiele telling (hand)2,1118%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed3,4217%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)2,9314%
70424Alkali reserve4,514%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed2,3911%
70130Urinezuur2,3111%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,3411%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,2910%
70714Eosinofielen tellen1,7710%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling3,2310%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,7710%
72649Ferritine1,3810%
70469Magnesium2,4810%
72573Thyrotrofine (TSH)1,249%
70468Melkzuur1,769%
70425Cholesterol, totaal2,039%
74251Cholesterol, HDL3,758%
70437IJzer1,257%
70460Triglyceriden1,67%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)1,337%
70716Reticulocyten tellen2,967%
70449Transferrine1,157%
72646Parathormoon (PTH)1,396%
71739Micro-albumine in urine2,826%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)4,716%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,186%
70737Tromboplastinetijd, partieel2,866%
72570Thyroxine (vrij T4)1,255%
72582Foliumzuur1,165%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,845%
70496Osmolariteit2,914%
74065HbAlc1,584%
70108Diaceetzuur1,444%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch2,94%
74151Lipase1,224%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)3,453%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,693%
74064Geglyceerde hemoglobine1,843%
70704Bloedingstijd4,383%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,563%
70820BNP/NT-proBNP1,383%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)4,653%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,243%
77291Haptoglobine1,443%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie2,43%
70476Immunoglobuline, elk2,772%
78041Zwangerschapsreactie uit serum1,232%
70128Kreatine11,842%
70208Amylase1,412%
70487Fibrinogeen1,252%
74899Troponine, cardiale isovorm1,572%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,512%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch2,0353%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,9947%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,5945%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2,5143%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch16,5134%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch2,8116%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,9915%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,0811%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,975%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.1,525%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig3,64%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief1,513%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,83%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief3,443%
71105HBs antigeen1,152%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.3,662%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch1,492%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,282%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,639%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,493%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay2,576%
72865Immunomodulantia / immunosuppressiva m.b.v. immunoassay4,944%
72866Immunomodulantia / immunosuppressiva m.b.v. chromatografie3,683%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.1,843%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.6,526%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd3,515%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,258%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,278%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.1,134%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,1876%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,9212%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).4,873%
39692Preassessment opname.1,132%
;