(bv: 110801006, 029199163, 039999026, 182199028, 028899026, 020110090, 029199127, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (140301060) met declaratienummer (15C815)

4 tot 7 polikliniekbezoeken bij Chronisch nierfalen - nog geen dialyse


Prijs van: 4 tot 7 polikliniekbezoeken bij Chronisch nierfalen - nog geen dialyseKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 5 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 613 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 805,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.4,2895%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,4649%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1312%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,116%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,179%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70419Kreatinine7,191%
70443Kalium5,4891%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).5,1991%
70442Natrium5,8491%
70421Fosfaat4,5390%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.4,5890%
70116Ureum5,4189%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.6,8183%
74802Albumine4,1582%
72646Parathormoon (PTH)2,7978%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.3,5570%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling3,5467%
70715Trombocyten tellen3,4966%
74801Eiwit3,9765%
72649Ferritine2,3657%
70424Alkali reserve3,8447%
70689C-reactive proteinen (CRP)2,7945%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.4,9743%
70425Cholesterol, totaal1,9843%
74896Alkalische fosfatase2,7942%
70437IJzer2,3640%
74251Cholesterol, HDL2,2638%
70460Triglyceriden1,6536%
70449Transferrine2,1336%
74065HbAlc2,5533%
74891ALAT, SGPT, Transaminase2,432%
70130Urinezuur2,6930%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase2,2729%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed3,2127%
70489ASAT, SGOT, transaminase2,1826%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)3,2425%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)2,1224%
70119Chloride2,7724%
70303Sediment2,4823%
70718Differentiele telling (machinaal)2,3921%
72573Thyrotrofine (TSH)1,8621%
71739Micro-albumine in urine2,3820%
70703Bezinkingssnelheid2,2420%
70716Reticulocyten tellen2,7318%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)2,3217%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2,1716%
72570Thyroxine (vrij T4)1,813%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,4911%
72582Foliumzuur1,5111%
74064Geglyceerde hemoglobine2,3910%
70445IJzerbindingscapaciteit2,179%
74895Kreatine-fosfokinase1,58%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed2,227%
70714Eosinofielen tellen2,587%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)3,246%
70820BNP/NT-proBNP1,695%
70469Magnesium1,44%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)1,544%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch3,294%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,414%
70108Diaceetzuur2,963%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,493%
70128Kreatine3,383%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,463%
70307Amylase1,453%
70717Differentiele telling (hand)1,353%
70476Immunoglobuline, elk3,472%
70707Protrombinetijd1,342%
70211Eiwit1,982%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,072%
70212Calcium in faeces.2,682%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,1433%
71105HBs antigeen1,3622%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,7912%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,757%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,95%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch14,835%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay1,923%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.1,193%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,783%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.3,29%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,113%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.223%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).5,527%
;