(bv: 069499032, 099799034, 059899047, 140301031, 040201009, 149399019, 990061003, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (140301031) met declaratienummer (15C791)

Diagnostisch onderzoek bij Chronisch nierfalen - nog geen dialyse


Prijs van: Diagnostisch onderzoek bij Chronisch nierfalen - nog geen dialyseKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 4 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 3309 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 795,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.3,8590%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,3850%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1719%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,848%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39775Duplex bloedvaten in extremiteiten.2,6715%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,1314%
39737Onderzoek arteriŽle obstructies extremiteiten dmv bloeddrukmeting armen en/of benen of penis met CW doppler of plethysmografie incl PVR curven of doppler stroomsnelheid curven incl een belastingproef.1,579%
39942Huidreactie volgens Mantoux.2,084%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.1,153%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,063%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87070Echografie van de buikorganen.1,1252%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,1824%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.1,346%
89070Echografie onderste extremiteit.1,745%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,234%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,073%
81670Echografie carotide, al dan niet inclusief haematotachografisch onderzoek van de cerebropetale vaten.1,212%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,162%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70419Kreatinine6,4593%
70443Kalium592%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).4,7392%
70442Natrium5,3591%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.4,0791%
70116Ureum4,8990%
70421Fosfaat4,0390%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.6,8185%
74802Albumine3,6381%
72646Parathormoon (PTH)2,4877%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling3,0774%
70715Trombocyten tellen3,0372%
74801Eiwit3,5772%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.3,4271%
72649Ferritine2,1457%
74896Alkalische fosfatase2,355%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.4,4653%
70689C-reactive proteinen (CRP)2,4351%
70425Cholesterol, totaal1,846%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,9745%
70424Alkali reserve3,5944%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,9343%
70437IJzer2,1342%
74251Cholesterol, HDL2,0940%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,7839%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,7738%
70460Triglyceriden1,5538%
70130Urinezuur2,5437%
70449Transferrine1,8834%
74065HbAlc2,3434%
70703Bezinkingssnelheid1,8431%
70303Sediment2,3431%
70718Differentiele telling (machinaal)1,8130%
70119Chloride2,7629%
72573Thyrotrofine (TSH)1,5427%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed3,0227%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,9226%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)2,7626%
71739Micro-albumine in urine2,2422%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)2,1220%
70716Reticulocyten tellen2,4420%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,3217%
72582Foliumzuur1,3117%
72570Thyroxine (vrij T4)1,4716%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,2412%
70445IJzerbindingscapaciteit1,6511%
74895Kreatine-fosfokinase1,3211%
74064Geglyceerde hemoglobine2,210%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,6810%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed2,429%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,499%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)1,359%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)2,478%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch3,337%
70714Eosinofielen tellen1,957%
70469Magnesium1,497%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie1,947%
70820BNP/NT-proBNP1,416%
70476Immunoglobuline, elk2,816%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,345%
70307Amylase1,45%
70707Protrombinetijd1,725%
70717Differentiele telling (hand)1,534%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,034%
70128Kreatine3,124%
74758Bence Jones eiwit1,133%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,333%
70212Calcium in faeces.3,133%
71732Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,653%
77291Haptoglobine1,063%
74767Kappa ketens, vrij of gebonden, elk1,743%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling2,023%
74769Lambda ketens, vrij of gebonden, elk1,783%
70108Diaceetzuur2,232%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)2,092%
70211Eiwit2,112%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay4,235%
71105HBs antigeen1,2727%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,8215%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,7810%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,5310%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2,057%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch15,26%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF2,046%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.1,236%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF1,934%
70643Immunodiffusie reactie3,974%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,613%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,533%
70626Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA)1,173%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch1,662%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,624%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.2,775%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,196%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.2,1329%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).7,326%
;