(bv: 089999004, 131999060, 990022057, 990030018, 069899221, 011101007, 990011008, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (140301030) met declaratienummer (15C790)

Maximaal 5 verpleegligdagen bij Chronisch nierfalen


Prijs van: Maximaal 5 verpleegligdagen bij Chronisch nierfalenKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 3 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 835 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 1 990,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,4453%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,2137%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1430%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,976%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.2,6990%
190205Verpleegdag klasse 3B.2,799%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,2121%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.1,056%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,023%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.1,093%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,096%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,2726%
87070Echografie van de buikorganen.1,221%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,0617%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,056%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,144%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70419Kreatinine4,0381%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.6,0778%
70443Kalium3,6973%
70442Natrium3,8572%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).3,5968%
70116Ureum3,3268%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling2,6861%
70715Trombocyten tellen2,5960%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.2,3654%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.3,2953%
70421Fosfaat2,2348%
74802Albumine2,1948%
70689C-reactive proteinen (CRP)2,246%
74896Alkalische fosfatase1,7843%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,7742%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,7540%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,7340%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,7240%
74801Eiwit2,3738%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,5234%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,8931%
70703Bezinkingssnelheid1,6730%
70718Differentiele telling (machinaal)1,7228%
72649Ferritine1,5726%
72646Parathormoon (PTH)1,5526%
70425Cholesterol, totaal1,4221%
70303Sediment1,6920%
70437IJzer1,4620%
72573Thyrotrofine (TSH)1,3220%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed2,3819%
70119Chloride1,918%
70424Alkali reserve2,2818%
74065HbAlc1,5816%
70449Transferrine1,4416%
70707Protrombinetijd1,7116%
70460Triglyceriden1,416%
74251Cholesterol, HDL1,8316%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,0214%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,1514%
74895Kreatine-fosfokinase1,4914%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,0313%
70130Urinezuur1,7813%
70307Amylase1,3413%
71739Micro-albumine in urine1,6513%
72582Foliumzuur1,1712%
70716Reticulocyten tellen1,5612%
72570Thyroxine (vrij T4)1,3211%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)2,2811%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling1,7211%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed2,1311%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,4810%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,558%
70469Magnesium1,668%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,278%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,798%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)3,847%
70717Differentiele telling (hand)1,496%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel4,726%
70820BNP/NT-proBNP1,346%
74064Geglyceerde hemoglobine1,425%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie2,075%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch2,915%
77291Haptoglobine1,115%
74899Troponine, cardiale isovorm1,334%
70468Melkzuur1,464%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)1,314%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,624%
70445IJzerbindingscapaciteit1,754%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,314%
70714Eosinofielen tellen1,444%
70476Immunoglobuline, elk2,963%
70737Tromboplastinetijd, partieel2,053%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)2,523%
70496Osmolariteit1,683%
70108Diaceetzuur1,533%
74151Lipase1,23%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)2,942%
70211Eiwit1,692%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,4212%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,4110%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2,236%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,16%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch18,625%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,54%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,433%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,013%
71105HBs antigeen1,153%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,3510%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,226%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.2,078%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd3,4610%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,1225%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0575%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,630%
;