(bv: 990089085, 020110087, 069799005, 979002153, 079999016, 079899007, 990004025, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (140301028) met declaratienummer (15C788)

Maximaal 5 verpleegligdagen bij Acuut nierfalen


Prijs van: Maximaal 5 verpleegligdagen bij Acuut nierfalenKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 3 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 1321 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 2 420,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0544%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0432%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,4121%
190009Klinisch intercollegiaal consult.1,822%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.3,2490%
190205Verpleegdag klasse 3B.3,19%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,1340%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.1,084%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.13%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,089%
39881Urologische behandeling dilataties en catheterisaties.1,083%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,3845%
87070Echografie van de buikorganen.1,0944%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,038%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,018%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70442Natrium4,1790%
70443Kalium4,0990%
70419Kreatinine4,0690%
70116Ureum3,3787%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).3,2385%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.7,9584%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling2,5182%
70715Trombocyten tellen2,2980%
70689C-reactive proteinen (CRP)2,2575%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.4,0770%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,5969%
74896Alkalische fosfatase1,5668%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,5567%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,5667%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.2,265%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,5865%
74802Albumine1,7958%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,8858%
70421Fosfaat1,9751%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,0550%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed2,9644%
70718Differentiele telling (machinaal)1,5341%
74801Eiwit1,7839%
70703Bezinkingssnelheid1,337%
70303Sediment1,3835%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed2,6231%
70119Chloride2,1431%
70307Amylase1,2530%
74895Kreatine-fosfokinase1,5128%
70424Alkali reserve2,2323%
70707Protrombinetijd1,9822%
70469Magnesium2,0119%
70717Differentiele telling (hand)1,4217%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,6917%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling2,1716%
70468Melkzuur2,1515%
72649Ferritine1,1415%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,9314%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,0713%
72573Thyrotrofine (TSH)1,1113%
72646Parathormoon (PTH)1,1113%
70437IJzer1,112%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,0810%
72582Foliumzuur1,110%
70449Transferrine1,19%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,559%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,769%
70716Reticulocyten tellen1,248%
70425Cholesterol, totaal1,088%
74899Troponine, cardiale isovorm1,348%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,248%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,868%
70714Eosinofielen tellen1,638%
70820BNP/NT-proBNP1,177%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)27%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,077%
71739Micro-albumine in urine1,437%
72570Thyroxine (vrij T4)1,087%
70130Urinezuur1,36%
70496Osmolariteit1,186%
70460Triglyceriden1,046%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie2,386%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch2,545%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)3,225%
74251Cholesterol, HDL1,335%
74151Lipase1,175%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)2,185%
77291Haptoglobine1,025%
70476Immunoglobuline, elk3,214%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)1,154%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)2,684%
70737Tromboplastinetijd, partieel1,324%
70445IJzerbindingscapaciteit1,244%
74065HbAlc1,034%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,193%
70108Diaceetzuur1,53%
70487Fibrinogeen1,263%
70208Amylase1,153%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk2,963%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)1,213%
71511Vitamine B1, Thiamine1,12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,3625%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,2823%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,0516%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2,0414%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch15,1711%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,9610%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,928%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,756%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch2,376%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,394%
71105HBs antigeen1,043%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig1,923%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd1,812%
70001Hybridisatie, geautomatiseerd5,42%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,315%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,233%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed1,823%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.6,653%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd2,655%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten2,733%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,0468%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0271%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,486%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).5,683%
;