(bv: 109799021, 979001173, 010501003, 979001219, 029199006, 089999002, 069599045, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (140301026) met declaratienummer (15C786)

Hemodialyse in het dialysecentrum of ziekenhuis (Verpleegligdagen - Dialyse 4-5) bij Acuut nierfalen


Prijs van: Hemodialyse in het dialysecentrum of ziekenhuis (Verpleegligdagen - Dialyse 4-5) bij Acuut nierfalenKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 12 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 170 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 10 675,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0623%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0419%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,0417%
190009Klinisch intercollegiaal consult.1,56%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.12,9878%
190205Verpleegdag klasse 3B.8,4820%
190206Verpleegdag klasse 3C.14,672%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,5543%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.110%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).3,674%
39775Duplex bloedvaten in extremiteiten.1,43%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.12%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,672%
36082Nierbiopsie.1,332%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39977De eerste acute nierfunctievervangende therapie, bij acuut nierlijden, intoxicaties etc.1,5190%
39978Tweede en volgende nierfunctievervangende therapie, bij acuut nierlijden, intoxicaties etc., in de acute fase.3,4188%
192051Hemodialyse.4,2342%
192052Hemodialyse met EPO.5,8924%
39976Begeleiding patiŽnt met chronische nierfunctievervangende therapie per week incl. diagnostische en therapeutische verrichtingen die direct/indirect in verband staan met de nierfunctiestoornis.2,114%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,1310%
39680Perifeer infuus inbrengen.1,088%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,0274%
87070Echografie van de buikorganen.1,3442%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,2110%
120101Renografie (102).25%
89070Echografie onderste extremiteit.15%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,145%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,174%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.1,63%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.13%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.1,672%
87090MRI abdomen.12%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).12%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70442Natrium16,9395%
70443Kalium15,8795%
70116Ureum12,7594%
70419Kreatinine13,9994%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).14,1294%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling7,4793%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.10,0192%
70715Trombocyten tellen7,2792%
70421Fosfaat6,7791%
74802Albumine5,3385%
74891ALAT, SGPT, Transaminase2,9282%
74896Alkalische fosfatase2,9882%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.31,0981%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)2,9181%
70689C-reactive proteinen (CRP)5,781%
70489ASAT, SGOT, transaminase2,9180%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase2,6979%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.16,7779%
74801Eiwit3,6878%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk3,7573%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed9,9864%
70119Chloride5,2459%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.5,0258%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).4,256%
72649Ferritine1,5456%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,5155%
70424Alkali reserve15,7754%
70469Magnesium4,1952%
70718Differentiele telling (machinaal)2,5447%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed4,4347%
74895Kreatine-fosfokinase1,9646%
70303Sediment1,8943%
72646Parathormoon (PTH)1,3543%
70707Protrombinetijd4,2241%
70437IJzer1,2538%
70425Cholesterol, totaal1,136%
70449Transferrine1,2435%
70130Urinezuur1,4732%
70460Triglyceriden1,0431%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd2,7331%
70703Bezinkingssnelheid230%
74251Cholesterol, HDL1,5230%
70307Amylase1,9829%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine128%
70717Differentiele telling (hand)2,6225%
70468Melkzuur12,0825%
72582Foliumzuur124%
70716Reticulocyten tellen1,4723%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)3,6922%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)3,4821%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling3,1921%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)2,9217%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.2,3314%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,814%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)2,8514%
70487Fibrinogeen1,8514%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,1812%
72573Thyrotrofine (TSH)1,1212%
70704Bloedingstijd2,3811%
70714Eosinofielen tellen1,410%
70737Tromboplastinetijd, partieel4,610%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch3,5310%
70820BNP/NT-proBNP1,210%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym2,9310%
71739Micro-albumine in urine2,9310%
77291Haptoglobine1,0710%
70496Osmolariteit1,629%
70476Immunoglobuline, elk3,549%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)19%
71732Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,588%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie4,178%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)2,838%
74899Troponine, cardiale isovorm1,648%
74065HbAlc1,17%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk3,27%
74767Kappa ketens, vrij of gebonden, elk2,386%
72570Thyroxine (vrij T4)16%
70215Melkzuur, kwantitatief1,56%
70208Amylase1,295%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)1,435%
70108Diaceetzuur1,295%
70128Kreatine6,54%
70445IJzerbindingscapaciteit1,54%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)1,334%
70743Trombocyten aggregatie, per aggregerende substantie2,334%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).1,834%
72640Beta-2-microglobuline13%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).1,83%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)1,43%
74064Geglyceerde hemoglobine13%
79015Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-B)1,253%
77102Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling.1,53%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief1,253%
74769Lambda ketens, vrij of gebonden, elk2,753%
70494Cryoglobuline, kwalitatief13%
70211Eiwit2,253%
72501Cortisol1,753%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen1,53%
74758Bence Jones eiwit1,253%
70212Calcium in faeces.113%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu33%
74151Lipase1,53%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep1,53%
74803Myoglobine1,253%
70184Immuno-electroforese, na concentratie1,253%
74942Cryoglobuline, kwantitatief1,332%
77241Trombelastogram, eerste onderzoek12%
70312Bloed (occult) in diverse materialen12%
79011Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-C)1,672%
70110Indican12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,8853%
71105HBs antigeen1,1846%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch2,7138%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch3,1635%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)3,432%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch2,6229%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,5928%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch20,3724%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,217%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.2,2613%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch2,2710%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,159%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief1,256%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.1,56%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.1,256%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig2,295%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch1,674%
70618Anti-sterptolysine titer / anti-DNase B titer of stapholysine titer, elk1,54%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.4,63%
70517Beta lactamase test1,43%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd1,53%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF1,753%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF1,672%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief1,672%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch12%
70001Hybridisatie, geautomatiseerd4,332%
71120Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. CBR of HAR per bepaling8,332%
70185Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoblot12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,1613%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,159%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72842Aluminium114%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed2,828%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.2,27%
79993CLB-referentietarief.1,27%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay25%
70827Zink1,53%
72820Alcohol, kwantitatief met identificatie12%
72887Cardiaca, identificatie en/of kwantificatie, m.b.v. immunoassay1,332%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.7,1419%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd3,1928%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat3,55%
190389Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E3,64%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190129IC consult. Intercollegiaal consult buiten de IC, spoed en niet-spoed.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,0930%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0541%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).10,648%
;