(bv: 029899003, 069899230, 979001205, 099899012, 020109084, 990089015, 990004052, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (140301024) met declaratienummer (15C784)

Hemodialyse in het dialysecentrum of ziekenhuis (Verpleegligdagen - Dialyse 4-5) bij Chronisch nierfalen


Prijs van: Hemodialyse in het dialysecentrum of ziekenhuis (Verpleegligdagen - Dialyse 4-5) bij Chronisch nierfalenKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 5 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 0 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 583 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 4 520,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,6813%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,038%
190011Eerste polikliniekbezoek.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.4,4979%
190205Verpleegdag klasse 3B.5,6619%
190206Verpleegdag klasse 3C.3,562%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,2519%
39775Duplex bloedvaten in extremiteiten.1,262%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
192052Hemodialyse met EPO.3,9188%
39976Begeleiding patiŽnt met chronische nierfunctievervangende therapie per week incl. diagnostische en therapeutische verrichtingen die direct/indirect in verband staan met de nierfunctiestoornis.1,2341%
192051Hemodialyse.2,6427%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,14%
39680Perifeer infuus inbrengen.1,223%
39978Tweede en volgende nierfunctievervangende therapie, bij acuut nierlijden, intoxicaties etc., in de acute fase.2,862%
39977De eerste acute nierfunctievervangende therapie, bij acuut nierlijden, intoxicaties etc.2,052%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,3243%
87070Echografie van de buikorganen.1,17%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,15%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,084%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.13%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.1,192%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70443Kalium4,2585%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.8,4584%
70442Natrium482%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).3,8482%
70419Kreatinine3,7781%
70116Ureum3,6981%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling2,7875%
70689C-reactive proteinen (CRP)2,668%
70715Trombocyten tellen2,5367%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.2,5765%
70421Fosfaat2,3262%
74802Albumine1,8853%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.6,5243%
74896Alkalische fosfatase1,6140%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,6640%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,6738%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,7237%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,636%
70718Differentiele telling (machinaal)1,6132%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed2,3130%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2,0728%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling2,3321%
70424Alkali reserve3,1421%
70703Bezinkingssnelheid1,5421%
70119Chloride1,8320%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,6920%
72649Ferritine1,2519%
74801Eiwit1,7618%
70707Protrombinetijd2,8616%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)3,8815%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,7415%
70469Magnesium1,7215%
74895Kreatine-fosfokinase1,413%
72646Parathormoon (PTH)1,0713%
70437IJzer1,0513%
70717Differentiele telling (hand)1,8812%
70449Transferrine1,0510%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)2,8510%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed210%
70716Reticulocyten tellen1,4510%
70460Triglyceriden1,059%
70425Cholesterol, totaal1,059%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd2,938%
70307Amylase1,248%
70468Melkzuur2,717%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,87%
74251Cholesterol, HDL1,496%
70737Tromboplastinetijd, partieel2,936%
74899Troponine, cardiale isovorm1,526%
70130Urinezuur1,296%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,415%
70303Sediment1,165%
70820BNP/NT-proBNP1,295%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,55%
72573Thyrotrofine (TSH)1,054%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine14%
72582Foliumzuur14%
70445IJzerbindingscapaciteit1,434%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)3,213%
70714Eosinofielen tellen1,433%
74065HbAlc1,193%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,083%
72570Thyroxine (vrij T4)1,033%
70738Trombinetijd2,213%
74151Lipase1,552%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,519%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,7418%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2,2516%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,4612%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch14,0711%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,311%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,0911%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,419%
71105HBs antigeen1,059%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,244%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch2,674%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.1,062%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.1,762%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,463%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay1,625%
72842Aluminium13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.3,0913%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd2,49%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,0617%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0432%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).4,967%
;