(bv: 990916059, 100501040, 990026009, 020109063, 990030019, 109599016, 069499046, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (140301018) met declaratienummer (15C779)

Automatische Peritoneaal Dialyse (APD) (Met verpleegligdagen) bij Nierfalen


Prijs van: Automatische Peritoneaal Dialyse (APD) (Met verpleegligdagen) bij NierfalenKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 4 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 0 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 338 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2014).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 3 150,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunenn vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,214%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.111%
190011Eerste polikliniekbezoek.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.4,0174%
190205Verpleegdag klasse 3B.4,8123%
190206Verpleegdag klasse 3C.4,433%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,212%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
192064CCPD inclusief dialysemiddelen en EPO.6,1886%
39976Begeleiding patiŽnt met chronische nierfunctievervangende therapie per week incl. diagnostische en therapeutische verrichtingen die direct/indirect in verband staan met de nierfunctiestoornis.2,2630%
192063CCPD inclusief dialysemiddelen, excl EPO.4,7915%
192062CAPD inclusief dialysemiddelen en EPO.2,9311%
39680Perifeer infuus inbrengen.15%
192061CAPD inclusief dialysemiddelen, excl. EPO.2,894%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,2722%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,258%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.16%
87070Echografie van de buikorganen.1,045%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.6,6884%
70442Natrium2,5979%
70443Kalium2,4779%
70419Kreatinine2,5877%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).3,0875%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling3,574%
70116Ureum2,4374%
70689C-reactive proteinen (CRP)2,1966%
70715Trombocyten tellen2,1563%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.2,0161%
70421Fosfaat1,8158%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.5,4652%
74802Albumine1,7450%
74896Alkalische fosfatase1,4539%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,4837%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,4636%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,5535%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,535%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,6630%
70718Differentiele telling (machinaal)1,425%
74801Eiwit1,7321%
70119Chloride1,3219%
70424Alkali reserve2,1117%
70717Differentiele telling (hand)1,9117%
70703Bezinkingssnelheid1,3117%
70707Protrombinetijd2,0215%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed2,1315%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling2,0812%
70307Amylase1,2711%
70469Magnesium1,4211%
70481Cellen tellen in liquor4,310%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,479%
74895Kreatine-fosfokinase1,419%
72649Ferritine1,149%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,698%
70737Tromboplastinetijd, partieel1,777%
70437IJzer1,037%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,817%
70468Melkzuur2,17%
70449Transferrine17%
70303Sediment1,416%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)26%
70425Cholesterol, totaal1,046%
70460Triglyceriden1,046%
70130Urinezuur1,045%
72646Parathormoon (PTH)1,055%
70704Bloedingstijd2,15%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)2,475%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,354%
70714Eosinofielen tellen1,124%
72582Foliumzuur14%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,064%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,44%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,734%
77101Microscopie van punctaten (anders dan sternumpunctaat), standaard kleuring en beoordeling3,534%
70716Reticulocyten tellen1,643%
74065HbAlc13%
70820BNP/NT-proBNP13%
74251Cholesterol, HDL1,222%
72573Thyrotrofine (TSH)1,112%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,332%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,0726%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch3,1623%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2,3521%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,6319%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,2915%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch11,6514%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch1,969%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch26%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,534%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch2,863%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,53%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch1,753%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.1,53%
70517Beta lactamase test1,82%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch1,52%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay1,486%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.2,687%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd2,415%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,0419%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname139%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,363%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).5,72%
;