(bv: 069899202, 029999048, 149999049, 181105006, 979002167, 069499029, 990916019, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (140301011) met declaratienummer (15C772)

Behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Chronisch nierfalen - nog geen dialyse


Prijs van: Behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Chronisch nierfalen - nog geen dialyseKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 4 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 637 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 720,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.3,9488%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,5730%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,2324%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.2,268%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,088%
39775Duplex bloedvaten in extremiteiten.3,53%
39737Onderzoek arteriŽle obstructies extremiteiten dmv bloeddrukmeting armen en/of benen of penis met CW doppler of plethysmografie incl PVR curven of doppler stroomsnelheid curven incl een belastingproef.3,672%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
3984824-uurs bloeddrukmeting.1,6356%
39976Begeleiding patiŽnt met chronische nierfunctievervangende therapie per week incl. diagnostische en therapeutische verrichtingen die direct/indirect in verband staan met de nierfunctiestoornis.5,5610%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,259%
39755Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie.1,269%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.2,034%
39977De eerste acute nierfunctievervangende therapie, bij acuut nierlijden, intoxicaties etc.4,42%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,2222%
87070Echografie van de buikorganen.1,1116%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,043%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,672%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70419Kreatinine6,0670%
70443Kalium4,6570%
70116Ureum4,9268%
70442Natrium5,1768%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.6,1966%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.3,9366%
70421Fosfaat3,866%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).4,3665%
74802Albumine3,6562%
72646Parathormoon (PTH)2,4459%
74801Eiwit2,8649%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.3,6848%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling2,7247%
72649Ferritine2,1442%
74896Alkalische fosfatase2,6739%
70715Trombocyten tellen2,6438%
70460Triglyceriden1,6132%
70689C-reactive proteinen (CRP)2,4432%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.3,4931%
70437IJzer2,431%
70425Cholesterol, totaal1,8930%
74251Cholesterol, HDL2,1129%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase228%
74891ALAT, SGPT, Transaminase2,827%
70424Alkali reserve3,1525%
70489ASAT, SGOT, transaminase2,0123%
70449Transferrine2,322%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed2,7722%
74065HbAlc2,0322%
70130Urinezuur2,0721%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,6820%
72573Thyrotrofine (TSH)2,116%
70303Sediment1,5615%
70703Bezinkingssnelheid1,5714%
70119Chloride2,2114%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,513%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)1,7213%
70445IJzerbindingscapaciteit2,3912%
72570Thyroxine (vrij T4)1,8412%
70716Reticulocyten tellen2,0711%
71739Micro-albumine in urine1,6410%
70718Differentiele telling (machinaal)1,910%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2,219%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed2,689%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,479%
70469Magnesium1,288%
72582Foliumzuur1,156%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,716%
74064Geglyceerde hemoglobine2,86%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,696%
70820BNP/NT-proBNP1,115%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).5,694%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,334%
74895Kreatine-fosfokinase1,474%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,344%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)1,63%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)1,63%
70108Diaceetzuur1,63%
70707Protrombinetijd1,063%
70714Eosinofielen tellen1,953%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch3,42%
70307Amylase2,332%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk12%
71732Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,332%
78192Erytrocytenvolume42%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,912%
71105HBs antigeen1,59%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,745%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,755%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch2,175%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch19,294%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF1,834%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch13%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)1,672%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch1,332%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay22%
70517Beta lactamase test12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.1,475%
72842Aluminium1,43%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,1310%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,9330%
190021Klinische opname12%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).4,672%
;