(bv: 189999004, 020108128, 219899020, 120201003, 140301053, 990089050, 020112035, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (131999168) met declaratienummer (15C735)

6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Artrose (gewrichtsslijtage)


Prijs van: 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Artrose (gewrichtsslijtage)Kenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 10 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 18 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,4753%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0747%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.131%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.10,1488%
190206Verpleegdag klasse 3C.9,56%
190205Verpleegdag klasse 3B.6,56%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,216%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38895Verwijderen groot gips.1,339%
38894Verwijderen klein gips.16%
38898Aanleggen zinklijmverband.1,56%
39680Perifeer infuus inbrengen.26%
38698Loopgips voor onderbeen.33%
38741Repositie enkelluxatie met gips of anderszins.13%
38798Gipsschoen.13%
38619Redressie onder narcose bij bewegingsbeperkingen, bijvoorbeeld bij reuma.13%
38889Vernieuwing gipsverband.43%
38697Circulair gips voor voet en onderbeen.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.2,5534%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,1128%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,1325%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.1,216%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.1,339%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.19%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.19%
89070Echografie onderste extremiteit.19%
120031Meerfasen skeletonderzoek.16%
84090MRI schouder(s)/bovenste extremiteit(en).16%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.1,56%
89090MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en).13%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.13%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.13%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.13%
84402Radiologisch onderzoek elleboog en/of onderarm.13%
84042CT onderzoek van de bovenste extremiteiten, met of zonder intraveneus contrast.13%
120030Statisch skeletonderzoek.13%
84602Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers.13%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.6,8666%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).3,463%
70703Bezinkingssnelheid3,5359%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling459%
70443Kalium1,8356%
70689C-reactive proteinen (CRP)4,1756%
70442Natrium1,8356%
70419Kreatinine1,7856%
70715Trombocyten tellen2,550%
70116Ureum241%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.4,538%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,2538%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,2538%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,2538%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,2538%
74896Alkalische fosfatase1,331%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,2525%
70718Differentiele telling (machinaal)2,4322%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,2922%
74801Eiwit1,1719%
74802Albumine1,3319%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling6,216%
70707Protrombinetijd3,816%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,513%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,513%
70303Sediment113%
72649Ferritine19%
70119Chloride1,339%
74895Kreatine-fosfokinase19%
70307Amylase16%
70421Fosfaat16%
72582Foliumzuur16%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,56%
70449Transferrine16%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine16%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)16%
70437IJzer16%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel16%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)16%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd13%
72573Thyrotrofine (TSH)13%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed33%
70445IJzerbindingscapaciteit13%
71511Vitamine B1, Thiamine13%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym13%
70130Urinezuur23%
71512Vitamine B6, Pyridoxine13%
70108Diaceetzuur13%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)33%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.13%
72562Rh-LH belastingtest (= LH op 0-30-60 min).13%
70220Osmolariteit in faeces13%
70714Eosinofielen tellen23%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk13%
70110Indican13%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch13%
72570Thyroxine (vrij T4)13%
70496Osmolariteit13%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)23%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,519%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2,816%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch14,7513%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk113%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)1,339%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.16%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch13%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch13%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.16%
72887Cardiaca, identificatie en/of kwantificatie, m.b.v. immunoassay13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.5,731%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,1966%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.16%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,1488%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).53%
;