(bv: 079899013, 029199179, 020109034, 149999065, 990316063, 039999026, 079799044, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (119899014) met declaratienummer (15A991)

6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Colitis Ulcerosa (chronische ontsteking van de dikke darm)


Prijs van: 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Colitis Ulcerosa (chronische ontsteking van de dikke darm)Kenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 12 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 627 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 7 415,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.3,1269%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,344%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,3532%
190009Klinisch intercollegiaal consult.2,023%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,8924%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.12,5486%
190205Verpleegdag klasse 3B.12,8911%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.1,252%
34690Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoÔd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.1,3532%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,3317%
39942Huidreactie volgens Mantoux.1,129%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,198%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,448%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,2939%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,6230%
87070Echografie van de buikorganen.1,1918%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,116%
87090MRI abdomen.1,144%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,083%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).8,2993%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling6,7193%
70419Kreatinine6,2692%
70715Trombocyten tellen6,1291%
70443Kalium5,8891%
70442Natrium5,8391%
70689C-reactive proteinen (CRP)6,5590%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.13,9488%
74891ALAT, SGPT, Transaminase3,9585%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase3,7984%
74896Alkalische fosfatase3,8384%
70116Ureum5,0682%
70489ASAT, SGOT, transaminase3,7782%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)3,5377%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk4,1777%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.8,0674%
74802Albumine3,8870%
70703Bezinkingssnelheid2,9660%
70718Differentiele telling (machinaal)2,7151%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.2,2948%
70307Amylase1,9940%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,1627%
74801Eiwit1,9427%
72649Ferritine1,7626%
70421Fosfaat2,2926%
70717Differentiele telling (hand)2,6424%
70119Chloride1,9421%
70437IJzer1,6720%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,1820%
70469Magnesium2,5819%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,4718%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,5218%
72573Thyrotrofine (TSH)1,4316%
72582Foliumzuur1,4316%
74895Kreatine-fosfokinase1,8216%
70303Sediment1,3316%
70707Protrombinetijd2,3115%
70449Transferrine1,5115%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,512%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed2,4910%
70424Alkali reserve2,119%
74151Lipase2,439%
70714Eosinofielen tellen2,449%
70425Cholesterol, totaal1,579%
72570Thyroxine (vrij T4)1,378%
70716Reticulocyten tellen2,737%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,947%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling3,457%
70445IJzerbindingscapaciteit1,997%
70468Melkzuur1,927%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)46%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,426%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,886%
70460Triglyceriden1,425%
74065HbAlc1,715%
70208Amylase6,344%
74251Cholesterol, HDL1,444%
70476Immunoglobuline, elk2,384%
70737Tromboplastinetijd, partieel2,994%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch2,394%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen1,674%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)4,853%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,293%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,283%
70108Diaceetzuur1,233%
70130Urinezuur1,473%
77291Haptoglobine1,222%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,182%
74899Troponine, cardiale isovorm1,282%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)1,752%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,732%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch3,1139%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,8934%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch2,2134%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,8632%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)3,1521%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,7618%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig1,8616%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay1,6813%
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).2,6213%
70914Protozoaire cysten (concentratie)1,4813%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,4613%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd2,513%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2,0511%
70913Wormeieren (concentratie)1,619%
71143Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch.1,639%
70001Hybridisatie, geautomatiseerd6,428%
71105HBs antigeen1,228%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch11,376%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch2,16%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.2,486%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.1,275%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief1,353%
71122Antistoftiterstijging met behulp van neutralisatie (2 bepalingen)1,783%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief1,72%
70643Immunodiffusie reactie3,242%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,4260%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,1718%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.1,753%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.5,465%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd3,065%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
191507Infliximab, per toedieningeenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.110%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,2448%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,154%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,2172%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.2,526%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).7,035%
190034Afwezigheidsdag1,865%
;