(bv: 028999040, 020108201, 199299015, 972804021, 020109011, 029399063, 029799015, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (119599008) met declaratienummer (15C591)

6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de blinde darm of het buikvlies


Prijs van: 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de blinde darm of het buikvliesKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 11 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 851 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 5 735,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,8464%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1247%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1940%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,614%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.10,8391%
190205Verpleegdag klasse 3B.10,349%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,2317%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.1,033%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.1,093%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,3113%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.1,733%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,3660%
87070Echografie van de buikorganen.1,5752%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,5331%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,224%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,155%
87090MRI abdomen.1,332%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling5,9793%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).5,4291%
70689C-reactive proteinen (CRP)5,9290%
70443Kalium4,5988%
70419Kreatinine4,5188%
70442Natrium4,5788%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.10,8785%
70715Trombocyten tellen3,7780%
70116Ureum3,9380%
74891ALAT, SGPT, Transaminase2,5571%
74896Alkalische fosfatase2,4969%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase2,5669%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.4,5468%
70489ASAT, SGOT, transaminase2,4868%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk3,0665%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)2,3664%
70703Bezinkingssnelheid3,2157%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,0155%
70307Amylase1,8446%
70718Differentiele telling (machinaal)2,1941%
74802Albumine2,1933%
70303Sediment1,2732%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.2,0931%
74801Eiwit1,6327%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,5322%
74895Kreatine-fosfokinase1,6520%
70119Chloride1,8520%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,6819%
70717Differentiele telling (hand)2,0818%
70421Fosfaat2,6216%
74151Lipase1,5214%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed2,2614%
70707Protrombinetijd2,6213%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,4313%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling3,5511%
70468Melkzuur1,5911%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,929%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd2,079%
70469Magnesium2,759%
70424Alkali reserve2,398%
70714Eosinofielen tellen2,147%
70460Triglyceriden1,65%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,545%
70108Diaceetzuur1,375%
78041Zwangerschapsreactie uit serum1,114%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)1,074%
70425Cholesterol, totaal1,24%
72573Thyrotrofine (TSH)1,24%
72649Ferritine1,134%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)4,714%
70449Transferrine1,163%
70437IJzer1,153%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,43%
74899Troponine, cardiale isovorm1,553%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,093%
70110Indican1,62%
72582Foliumzuur1,082%
70716Reticulocyten tellen3,222%
72570Thyroxine (vrij T4)1,242%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,5734%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,7432%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,9829%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2,6929%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch15,8522%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,4621%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch4,0814%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,089%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,356%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.1,865%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,593%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd2,793%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch1,163%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,217%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay2,416%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.1,453%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.7,316%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd5,073%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,2477%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.1,233%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,1673%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,228%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).5,423%
;