(bv: 189599010, 020109028, 972802090, 129999088, 100101005, 131999077, 210301006, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (119499070) met declaratienummer (15E325)

Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van het spijsverteringsstelsel


Prijs van: Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van het spijsverteringsstelselKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 3 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 27510 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 2 120,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0652%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,538%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,131%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,216%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.2,9190%
190205Verpleegdag klasse 3B.2,839%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.1,0824%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,1118%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,0811%
34690Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoÔd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.1,114%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,079%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,1726%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,1122%
87070Echografie van de buikorganen.1,0720%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,0518%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.4,0579%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).2,4678%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling2,176%
70419Kreatinine1,9975%
70443Kalium1,9974%
70442Natrium1,9873%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,9771%
70715Trombocyten tellen1,8170%
70116Ureum1,8466%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,4265%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,4163%
74896Alkalische fosfatase1,463%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.2,2161%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,460%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,3958%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,756%
70703Bezinkingssnelheid1,437%
70307Amylase1,336%
74802Albumine1,2734%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,2734%
70718Differentiele telling (machinaal)1,3433%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,6331%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,5917%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,7216%
74801Eiwit1,2116%
74895Kreatine-fosfokinase1,2116%
70303Sediment1,1316%
70119Chloride1,315%
70707Protrombinetijd1,6713%
70421Fosfaat1,312%
72573Thyrotrofine (TSH)1,0710%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling1,779%
70717Differentiele telling (hand)1,379%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,268%
72649Ferritine1,28%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed2,128%
74151Lipase1,248%
70468Melkzuur1,447%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,266%
70714Eosinofielen tellen1,376%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,766%
70437IJzer1,166%
70424Alkali reserve1,545%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,095%
72570Thyroxine (vrij T4)1,065%
72582Foliumzuur1,084%
70449Transferrine1,144%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,54%
70425Cholesterol, totaal1,084%
70469Magnesium1,434%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)3,574%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)1,953%
70716Reticulocyten tellen1,693%
74899Troponine, cardiale isovorm1,293%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,283%
78041Zwangerschapsreactie uit serum1,053%
70460Triglyceriden1,082%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch1,982%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)1,082%
70208Amylase1,512%
74251Cholesterol, HDL1,32%
70108Diaceetzuur1,152%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,3511%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,048%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,037%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,27%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,457%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,576%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,364%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch11,033%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch2,343%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig1,632%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd2,122%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,2313%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,142%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd3,15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,0965%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.1,082%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0375%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,397%
;