(bv: 090501013, 182199010, 131999074, 069899227, 140801008, 990003014, 131999035, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (110901008) met declaratienummer (15A974)

6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van galblaas / galwegen / alvleesklier


Prijs van: 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van galblaas / galwegen / alvleesklierKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 11 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 3740 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 5 570,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1146%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,6844%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1835%
190009Klinisch intercollegiaal consult.1,482%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.10,5689%
190205Verpleegdag klasse 3B.11,0110%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,2629%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,2112%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.1,112%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,2711%
87258Inbrengen maag- of duodenumsonde.1,213%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.1,542%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87070Echografie van de buikorganen.1,2459%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,2343%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,4441%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,1922%
87090MRI abdomen.1,0715%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,124%
87811Doorlichting bij ERCP, assistentie scopist, het maken en het beoordelen van de fotoís.1,164%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling5,7791%
74891ALAT, SGPT, Transaminase5,1991%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase5,1791%
74896Alkalische fosfatase5,1290%
70443Kalium5,6890%
70419Kreatinine5,5690%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).690%
70442Natrium5,6190%
70489ASAT, SGOT, transaminase5,0190%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk6,7990%
70689C-reactive proteinen (CRP)6,0689%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.12,7887%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)4,6586%
70715Trombocyten tellen4,6385%
70116Ureum4,8185%
70307Amylase4,1972%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.7,6870%
74802Albumine2,9157%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.2,7354%
70703Bezinkingssnelheid2,6249%
70718Differentiele telling (machinaal)2,2445%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,0443%
74895Kreatine-fosfokinase1,8529%
74801Eiwit1,8628%
70707Protrombinetijd2,4126%
74151Lipase3,5526%
70303Sediment1,3226%
70421Fosfaat2,5324%
70119Chloride2,1420%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed2,919%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,6719%
70460Triglyceriden1,3918%
70717Differentiele telling (hand)2,1117%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,5416%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling3,1416%
70425Cholesterol, totaal1,3415%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed2,4914%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,9213%
70469Magnesium2,7713%
70468Melkzuur1,9113%
74251Cholesterol, HDL1,4110%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,519%
72573Thyrotrofine (TSH)1,339%
70714Eosinofielen tellen2,088%
74899Troponine, cardiale isovorm1,417%
72649Ferritine1,297%
70424Alkali reserve2,777%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,436%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,166%
72582Foliumzuur1,175%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,495%
70437IJzer1,195%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch3,075%
70716Reticulocyten tellen2,665%
72570Thyroxine (vrij T4)1,174%
70449Transferrine1,184%
70130Urinezuur1,374%
70737Tromboplastinetijd, partieel2,084%
70208Amylase6,73%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)4,93%
70820BNP/NT-proBNP1,283%
74065HbAlc1,293%
70108Diaceetzuur1,383%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,123%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk1,542%
70209Lipase3,832%
70487Fibrinogeen1,562%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,7130%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,4720%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,6420%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2,3416%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch15,7513%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,811%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,846%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch3,096%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,295%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay4,494%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,573%
71105HBs antigeen1,063%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.1,582%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig1,842%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,327%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay2,493%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.1,43%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.5,87%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd2,523%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,2170%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.1,093%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,1473%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,498%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).4,423%
39692Preassessment opname.1,063%
;