(bv: 159899004, 979001167, 069599049, 020112016, 099699080, 170901065, 060301022, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (110901005) met declaratienummer (15B859)

Operatie aan de galblaas of galwegen bij Een aandoening van galblaas / galwegen / alvleesklier


Prijs van: Operatie aan de galblaas of galwegen bij Een aandoening van galblaas / galwegen / alvleesklierKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 9 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 193 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 6 940,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,0988%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0549%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,2631%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.8,3585%
190205Verpleegdag klasse 3B.13,313%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,519%
35584Diagnostische laparoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).111%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,293%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
35356Endoscopische cholecystectomie inclusief choledochotomie (zie 035351 voor open procedure).1,0342%
35351Cholecystectomie inclusief choledochotomie, open procedure (zie 035356 voor endoscopisch).1,0242%
35320Primair openen van de galwegen met bilidigestieve anastomose al of niet met cholecystectomie, open procedure (zie 035321 voor endoscopisch).1,0412%
35350Cholecystectomie.1,069%
35355Cholecystectomie per laparoscoop, inclusief eventueel peroperatief te verrichten cholangiogram.15%
35512Proeflaparotomie.1,365%
35323Hepatico-jejunostomie.13%
34687Therapeutische duodenoscopie (ERCP), papillotomie met steenextractie, of plaatsen van een endoprothese, of plaatsen van een nasobiliaire drain.22%
35300Heropenen van de galwegen, eventueel papilla Vateri-plastiek, open procedure (zie 035301 voor endoscopisch).12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,337%
30563Een of meer epidurale injecties boven de eerste lumbale wervel.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87070Echografie van de buikorganen.1,5336%
87618Radiologisch onderzoek galwegen eventueel galblaas door drain.1,120%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,6518%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).1,0414%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,3213%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,2412%
87090MRI abdomen.16%
87617Radiologisch onderzoek galwegen eventueel galblaas tijdens operatie.1,55%
87063Opspuiten abcesdrain met contrastmiddel.1,173%
87811Doorlichting bij ERCP, assistentie scopist, het maken en het beoordelen van de fotoís.1,333%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).783%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.10,3382%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk5,9675%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling5,4274%
74896Alkalische fosfatase4,5274%
74891ALAT, SGPT, Transaminase4,5673%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase4,5173%
70489ASAT, SGOT, transaminase4,5872%
70419Kreatinine5,0772%
70443Kalium6,5871%
70442Natrium6,7470%
70689C-reactive proteinen (CRP)5,1867%
70116Ureum4,9163%
70715Trombocyten tellen4,4261%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)4,658%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).4,5457%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,2155%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.12,0344%
70307Amylase2,6943%
70703Bezinkingssnelheid2,5835%
74802Albumine3,5622%
70718Differentiele telling (machinaal)2,8722%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,4320%
70707Protrombinetijd4,0317%
74895Kreatine-fosfokinase3,1216%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.9,5316%
74801Eiwit2,4115%
70119Chloride3,115%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed12,6914%
70421Fosfaat4,9613%
74151Lipase2,3112%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd2,6511%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling2,5710%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed4,429%
70468Melkzuur7,069%
70469Magnesium7,38%
70717Differentiele telling (hand)3,477%
70303Sediment1,337%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)8,657%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel46%
70424Alkali reserve33,825%
74899Troponine, cardiale isovorm1,275%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,65%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).1,55%
70487Fibrinogeen2,784%
70716Reticulocyten tellen3,134%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym2,54%
70737Tromboplastinetijd, partieel6,254%
72573Thyrotrofine (TSH)3,293%
70460Triglyceriden2,153%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)1,513%
70738Trombinetijd22%
70130Urinezuur1,22%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).1,42%
70208Amylase1,82%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch4,62%
70425Cholesterol, totaal12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,7318%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,917%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch3,3615%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,513%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch26,3211%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,511%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch45%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,45%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.1,42%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,0977%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,22%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay53%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.4,313%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,3934%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,1782%
39692Preassessment opname.1,0633%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,2213%
190034Afwezigheidsdag2,012%
;