(bv: 990027159, 979002173, 099999011, 131999158, 131999249, 991516030, 119499073, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (109999064) met declaratienummer (15C530)

Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een acute infectie van de onderste luchtwegen


Prijs van: Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een acute infectie van de onderste luchtwegenKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 980 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 840,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,147%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,8739%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0933%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,119%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,2534%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.1,0613%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.1,089%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,213%
39114Cytologische en/of bacteriologische punctie.1,732%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,089%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.1,295%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,5765%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,0437%
87070Echografie van de buikorganen.1,1620%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,0414%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,134%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.14%
80021Directe percutane arteriŽle punctie.12%
89070Echografie onderste extremiteit.1,272%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).2,8372%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,8972%
70715Trombocyten tellen1,8170%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.4,6570%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,7468%
70443Kalium2,4867%
70442Natrium2,4767%
70419Kreatinine2,0867%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,566%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,4965%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,4865%
74896Alkalische fosfatase1,5164%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,564%
70116Ureum1,9159%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.2,3956%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,9247%
70703Bezinkingssnelheid1,4643%
74802Albumine1,6640%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,8340%
70718Differentiele telling (machinaal)1,437%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed3,2532%
74895Kreatine-fosfokinase1,2629%
74801Eiwit1,529%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,2729%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed3,0625%
70307Amylase1,4423%
70119Chloride2,3918%
70303Sediment1,1817%
70421Fosfaat1,8616%
72573Thyrotrofine (TSH)1,3515%
70707Protrombinetijd1,6313%
70717Differentiele telling (hand)1,7112%
70468Melkzuur3,4312%
72649Ferritine1,4311%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,1710%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief1,069%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd2,589%
72570Thyroxine (vrij T4)1,448%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym2,338%
70714Eosinofielen tellen1,348%
70424Alkali reserve2,288%
70469Magnesium1,888%
74899Troponine, cardiale isovorm1,197%
70425Cholesterol, totaal1,176%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,636%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,126%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling1,56%
70437IJzer1,536%
70716Reticulocyten tellen1,595%
70820BNP/NT-proBNP1,085%
70460Triglyceriden1,125%
74251Cholesterol, HDL1,674%
72582Foliumzuur1,174%
70476Immunoglobuline, elk2,94%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,14%
70449Transferrine1,384%
70130Urinezuur1,354%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch3,054%
74065HbAlc1,354%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,763%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)2,293%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,633%
70128Kreatine1,883%
71739Micro-albumine in urine1,23%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).7,143%
77433Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten (FDP) D-dimeertest, semikwantitatief13%
70445IJzerbindingscapaciteit1,713%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie1,922%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,232%
72501Cortisol1,332%
70215Melkzuur, kwantitatief1,172%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk1,822%
74064Geglyceerde hemoglobine12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,3720%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,713%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,8612%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2,668%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,57%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,936%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch24,245%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,345%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,525%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig1,625%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch1,954%
71120Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. CBR of HAR per bepaling6,94%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF2,43%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF1,643%
71105HBs antigeen1,182%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief1,912%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,312%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed1,283%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,0858%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,4914%
190021Klinische opname1,099%
;