(bv: 991516004, 020110038, 029199130, 069599050, 089999072, 979004004, 159899017, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (109999056) met declaratienummer (15B862)

6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een interstitiele (fijnvlekkige) longaandoening


Prijs van: 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een interstitiele (fijnvlekkige) longaandoeningKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 12 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 891 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 7 110,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,7762%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,5339%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,2436%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,436%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.12,2187%
190205Verpleegdag klasse 3B.12,2411%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,5145%
39839Spirografische longfunctiebepaling.2,9943%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.1,2329%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.1,9429%
39837Residubepaling longen.1,6324%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.1,8117%
39932Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie.1,3516%
39836Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling.1,4215%
39833Bepaling van de weerstand van de luchtwegen en longparenchym afzonderlijk + bepaling van de volledige elasticiteitskarakteristiek van de longen.2,0712%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.2,798%
39845Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak, uitgebreid.1,644%
39942Huidreactie volgens Mantoux.1,353%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,258%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.1,152%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.3,0590%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,2752%
86042CT onderzoek van de luchtwegen, met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,211%
87070Echografie van de buikorganen.1,097%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,047%
120501PET WB (whole body), oncologie.1,075%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.1,555%
120060Longperfusieonderzoek.1,174%
120061Longventilatieonderzoek met edelgassen of aerosolen.1,134%
39494Echografie van het hart.1,173%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.1,053%
82042CT onderzoek van de aangezichtsschedel, met of zonder intraveneus contrast.1,033%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.1,073%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,042%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling4,1690%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).4,7889%
70419Kreatinine4,3588%
70442Natrium4,4188%
70443Kalium4,3988%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.14,0186%
70689C-reactive proteinen (CRP)3,9985%
70715Trombocyten tellen3,6784%
70116Ureum3,8884%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.7,6677%
74891ALAT, SGPT, Transaminase2,577%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)2,5674%
70489ASAT, SGOT, transaminase2,4973%
74896Alkalische fosfatase2,4673%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase2,4772%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed3,6869%
70718Differentiele telling (machinaal)2,3458%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2,8357%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed2,9154%
70703Bezinkingssnelheid1,8854%
74802Albumine1,9546%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.2,1346%
74801Eiwit1,8836%
70820BNP/NT-proBNP1,5633%
74895Kreatine-fosfokinase1,5229%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,2427%
70119Chloride2,1826%
70717Differentiele telling (hand)2,3822%
70421Fosfaat2,0821%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,3920%
70707Protrombinetijd3,3419%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel3,3818%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling4,1915%
70476Immunoglobuline, elk2,3414%
70303Sediment1,3614%
70428Angiotensine converting enzym1,413%
70714Eosinofielen tellen2,2613%
70307Amylase1,3613%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,8910%
72573Thyrotrofine (TSH)1,1610%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,4710%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,5110%
70469Magnesium3,110%
74899Troponine, cardiale isovorm1,659%
70468Melkzuur1,929%
72602Allergenen, (Specifiek IgE Antistof tegen, RAST)3,889%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)3,29%
70424Alkali reserve2,228%
72649Ferritine1,318%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)1,448%
77091Lymfocyten subpopulatie, eerste antistof2,197%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,67%
77092Lymfocyten subpopulatie, tweede en elke volgende antistof15,727%
70425Cholesterol, totaal1,157%
79004Reumafactoren (Elisa) (CLB-B)1,327%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch2,427%
72570Thyroxine (vrij T4)1,157%
70460Triglyceriden1,527%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen1,417%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,166%
74251Cholesterol, HDL1,796%
70108Diaceetzuur1,186%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief1,116%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk2,695%
70130Urinezuur1,525%
70437IJzer2,795%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)2,974%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,34%
70487Fibrinogeen1,354%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)2,144%
72603Allergenen, screening op inhalatie-allergie1,114%
70716Reticulocyten tellen1,824%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,034%
70449Transferrine1,183%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)4,933%
77101Microscopie van punctaten (anders dan sternumpunctaat), standaard kleuring en beoordeling1,333%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk1,593%
72582Foliumzuur1,093%
71739Micro-albumine in urine1,193%
77433Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten (FDP) D-dimeertest, semikwantitatief1,353%
72420IgG subklassen3,653%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)2,683%
70496Osmolariteit2,572%
74065HbAlc1,312%
70695Anti-perinucleaire factor (PNF)1,052%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)1,22%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,9654%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch2,1940%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch2,2129%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2,1527%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,7727%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)1,5824%
70503Kweekproef op tuberculose1,5821%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay5,4516%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch13,8815%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig3,9214%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,5114%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,8314%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch3,6112%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch1,4611%
71120Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. CBR of HAR per bepaling7,169%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief1,797%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch1,637%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd2,326%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,236%
70517Beta lactamase test1,336%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch1,695%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch1,825%
71105HBs antigeen1,134%
70524Microscopisch onderzoek (gekleurd of ongekleurd), elk, mycologisch1,264%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.1,884%
70001Hybridisatie, geautomatiseerd6,423%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF1,423%
70621RA-test (Latex-agglutinatie)1,163%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF1,63%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief3,033%
70185Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoblot1,312%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.5,222%
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).1,42%
70007DNA/RNA-analyse (bv. sequentie-bepaling of sub-typering).1,032%
70601Agglutinatiereactie volgens Widal, voor elk micro-organisme1,262%
70626Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA)1,042%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,8327%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,166%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed2,5210%
79993CLB-referentietarief.1,363%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.1,73%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.6,8624%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd32%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,2252%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,173%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.1,462%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,2574%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.2,0612%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).3,463%
;