(bv: 020108078, 069899210, 972802094, 129999052, 020108071, 979004005, 020108080, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (109999055) met declaratienummer (15B861)

Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een interstitiele (fijnvlekkige) longaandoening


Prijs van: Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een interstitiele (fijnvlekkige) longaandoeningKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 3 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 798 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 3 155,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,8459%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,6348%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,2127%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,5112%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.2,9584%
190205Verpleegdag klasse 3B.3,0912%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39839Spirografische longfunctiebepaling.2,3545%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,3237%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.1,5536%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.1,2134%
39837Residubepaling longen.1,4630%
39932Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie.1,7419%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.1,8515%
39833Bepaling van de weerstand van de luchtwegen en longparenchym afzonderlijk + bepaling van de volledige elasticiteitskarakteristiek van de longen.2,0514%
39836Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling.1,313%
39845Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak, uitgebreid.1,478%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.1,668%
39942Huidreactie volgens Mantoux.1,213%
39933Histamine (acethylcholine) provocatietest. Spirografisch onderzoek ter bepaling van de prikkelbaarheidsdrempel van de luchtwegen door middel van inhalatie-provocatietest(s).1,632%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,27%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,0272%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,2343%
86042CT onderzoek van de luchtwegen, met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,1313%
120501PET WB (whole body), oncologie.1,0712%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,068%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.1,385%
87070Echografie van de buikorganen.1,143%
34383Endo-echografie.1,082%
34387Echo-bronchoscopie (EBUS), inclusief evt. biopten.1,22%
120060Longperfusieonderzoek.1,112%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.6,2983%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling2,2978%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).2,8575%
70419Kreatinine2,2273%
70715Trombocyten tellen2,1172%
70443Kalium2,1871%
70689C-reactive proteinen (CRP)2,0370%
70442Natrium2,1970%
70116Ureum2,0362%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,7660%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,7660%
74896Alkalische fosfatase1,6958%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,7258%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,6857%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.3,0656%
70718Differentiele telling (machinaal)1,7448%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed2,7648%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,745%
70703Bezinkingssnelheid1,545%
74802Albumine1,5941%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,8939%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed2,3437%
74801Eiwit1,4530%
70428Angiotensine converting enzym1,3326%
74895Kreatine-fosfokinase1,4721%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,519%
70717Differentiele telling (hand)1,4819%
70476Immunoglobuline, elk2,7819%
70707Protrombinetijd1,6118%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,4918%
70820BNP/NT-proBNP1,1716%
77091Lymfocyten subpopulatie, eerste antistof2,3115%
70421Fosfaat1,9815%
77092Lymfocyten subpopulatie, tweede en elke volgende antistof15,0814%
70119Chloride2,0914%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,1712%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,4112%
70307Amylase1,1610%
72602Allergenen, (Specifiek IgE Antistof tegen, RAST)4,599%
72573Thyrotrofine (TSH)1,079%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)2,457%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,827%
70714Eosinofielen tellen1,727%
70469Magnesium2,427%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk1,186%
72570Thyroxine (vrij T4)1,056%
71739Micro-albumine in urine1,036%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling1,536%
70468Melkzuur2,656%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief1,136%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,756%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)1,316%
74899Troponine, cardiale isovorm1,665%
70424Alkali reserve3,765%
70303Sediment1,25%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,755%
79004Reumafactoren (Elisa) (CLB-B)1,325%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch1,655%
72649Ferritine1,235%
72603Allergenen, screening op inhalatie-allergie1,414%
70695Anti-perinucleaire factor (PNF)1,14%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen1,634%
70425Cholesterol, totaal1,134%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk3,224%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)2,894%
74251Cholesterol, HDL2,933%
70460Triglyceriden2,133%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,33%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,223%
70737Tromboplastinetijd, partieel1,273%
77101Microscopie van punctaten (anders dan sternumpunctaat), standaard kleuring en beoordeling1,233%
70437IJzer2,633%
70130Urinezuur1,163%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)1,582%
70108Diaceetzuur1,152%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,5639%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,6827%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)1,525%
70503Kweekproef op tuberculose1,5324%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,7720%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,1814%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2,1113%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch1,4312%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig2,0712%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay4,9310%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch1,878%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd1,618%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,517%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch1,456%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief2,115%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch12,735%
71120Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. CBR of HAR per bepaling10,994%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,614%
70524Microscopisch onderzoek (gekleurd of ongekleurd), elk, mycologisch1,224%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch1,143%
70517Beta lactamase test1,163%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF1,52%
70185Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoblot1,342%
70621RA-test (Latex-agglutinatie)12%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,672%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF1,572%
70001Hybridisatie, geautomatiseerd8,52%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.229%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,275%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed2,616%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.1,92%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.2,645%
193006Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek op medische indicatie.1,232%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,1635%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,084%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0976%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,916%
;