(bv: 979001214, 140801010, 109799006, 991116016, 099499023, 020108128, 990116006, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (109999038) met declaratienummer (15C515)

6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een acute infectie van de onderste luchtwegen


Prijs van: 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een acute infectie van de onderste luchtwegenKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 10 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 13198 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 5 475,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0845%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1338%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,4435%
190009Klinisch intercollegiaal consult.1,862%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.10,3993%
190205Verpleegdag klasse 3B.10,885%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,3253%
39839Spirografische longfunctiebepaling.1,4913%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.1,1910%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.1,148%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.1,097%
39932Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie.1,285%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.1,214%
39837Residubepaling longen.1,364%
32684Diagnostische pleurapunctie.1,263%
39836Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling.1,262%
39833Bepaling van de weerstand van de luchtwegen en longparenchym afzonderlijk + bepaling van de volledige elasticiteitskarakteristiek van de longen.1,572%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,1210%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.1,082%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,4591%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,1221%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,095%
87070Echografie van de buikorganen.1,075%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,182%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.1,062%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling3,7290%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.11,7590%
70443Kalium3,990%
70442Natrium3,990%
70419Kreatinine3,8290%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).3,9489%
70689C-reactive proteinen (CRP)3,8887%
70715Trombocyten tellen3,1185%
70116Ureum3,4584%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.6,0478%
74891ALAT, SGPT, Transaminase2,0173%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed3,0471%
70489ASAT, SGOT, transaminase269%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,9868%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,9668%
74896Alkalische fosfatase1,9668%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed2,4554%
70718Differentiele telling (machinaal)1,8748%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2,2448%
70703Bezinkingssnelheid1,6943%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,836%
74802Albumine1,5636%
74895Kreatine-fosfokinase1,530%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,727%
74801Eiwit1,426%
70717Differentiele telling (hand)1,6523%
70119Chloride2,0622%
70820BNP/NT-proBNP1,3818%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling3,6918%
70707Protrombinetijd3,3117%
70421Fosfaat1,8416%
70303Sediment1,2216%
70307Amylase1,2815%
70468Melkzuur1,8812%
74899Troponine, cardiale isovorm1,4911%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,3611%
70714Eosinofielen tellen1,729%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,579%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief1,097%
72573Thyrotrofine (TSH)1,16%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen1,446%
70424Alkali reserve3,186%
70469Magnesium2,316%
72649Ferritine1,296%
70425Cholesterol, totaal1,125%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,795%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,075%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch3,875%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,314%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,064%
72582Foliumzuur1,064%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk2,634%
70437IJzer1,093%
72570Thyroxine (vrij T4)1,083%
77433Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten (FDP) D-dimeertest, semikwantitatief1,143%
70130Urinezuur1,513%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)3,293%
70460Triglyceriden1,143%
70449Transferrine1,063%
70716Reticulocyten tellen1,593%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,093%
74251Cholesterol, HDL1,312%
70108Diaceetzuur1,152%
70496Osmolariteit1,452%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)2,792%
70476Immunoglobuline, elk2,092%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,7953%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,4448%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,7441%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch229%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,7828%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,8423%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch13,0617%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch2,8413%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,6510%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,5510%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)1,598%
71120Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. CBR of HAR per bepaling8,117%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch1,557%
70503Kweekproef op tuberculose1,667%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig1,846%
70517Beta lactamase test1,266%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,826%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief1,785%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd2,064%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.1,53%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF1,313%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch1,583%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch1,663%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,649%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed1,855%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.6,3829%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd2,283%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,176%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,124%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.1,082%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0877%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).3,883%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,393%
;